Trang chính Thời sự 4 cá.n bộ, đ.ảng v.iên có c.on được n.âng điểm thi ở Hòa Bình b.ị k.ỷ l.uật Đ.ảng

4 cá.n bộ, đ.ảng v.iên có c.on được n.âng điểm thi ở Hòa Bình b.ị k.ỷ l.uật Đ.ảng

9 min read
Comments Off on 4 cá.n bộ, đ.ảng v.iên có c.on được n.âng điểm thi ở Hòa Bình b.ị k.ỷ l.uật Đ.ảng
0
64

4 cá.n bộ, đ.ảng v.iên thuộc Huyện ủy Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình có c.on được n.âng điểm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình đã b.ị k.ỷ l.uật Đ.ảng.

Ủ.y b.an k.iểm tr.a Huyện ủy Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã họp x.e.m x.ét kết quả k.iểm tr.a khi có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm đối với 4 cá.n bộ, đ.ảng v.iên có c.on được n.âng điểm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, 4 ng.ười này gồm: ô.ng Bạch c.ô.ng Du, Huyện ủy viên, B.í th.ư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kim Bôi (có c.on đẻ học Tr.ường Đại học Xây dựng);

b.à Nguyễn Thị Thoa, Viên chức kế toá.n, đ.ảng v.iên Chi bộ Tr.ường t.iểu học B, Đ.ảng bộ xã Vĩnh Tiến (có c.on đẻ vào học Tr.ường Đại học Xây dựng);

Ông Bạch c.ô.ng Tình, B.í th.ư Chi bộ, h.iệu tr.ưởng Tr.ường t.iểu học & THCS, Đ.ảng bộ xã Bình Sơn, đại biểu HĐND xã Bình Sơn, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (có c.on đẻ thi vào Học V.iện Cảnh s.át nh.ân dân);

b.à Bùi Thị Thu Huyền, gi.áo v.iên, đ.ảng v.iên Chi bộ Tr.ường t.iểu học & THCS, Đ.ảng bộ xã Đô.ng Bắc (có c.on đẻ thi vào Học V.iện Cảnh s.át nh.ân dân).

Sau khi x.e.m x.ét b.áo c.áo kết quả k.iểm tr.a, UBKT Huyện ủy Kim Bôi k.ết l.uận: 4 cá.n bộ, đ.ảng v.iên có tên trên đã có kh.uyết đ.iểm để cho c.on đẻ của m.ình được c.an th.iệp, s.ửa ch.ữa, n.âng điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình và sử d.ụng kết quả thi kh.ô.ng hợp pháp để được xét tuyển vào học cá.c Tr.ường Đại học và Học V.iện trái ph.áp l.uật g.ây ra h.ậu qu.ả rất ngh.iêm trọng, g.ây b.ức x.úc trong x.ã h.ội, ả.nh h.ưởng x.ấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền, ngành Giáo d.ục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình và làm m.ất đi cơ hội của cá.c thí sinh khá.c.

Đối chiếu cá.c qu.y đ.ịnh của Đ.ảng, ph.áp l.uật của Nhà nước, nhất là trá.ch nhiệm nêu gương của cá.n bộ, đ.ảng v.iên; kh.uyết đ.iểm của 4 cá.n bộ, đ.ảng v.iên nêu trên là v.i ph.ạm Khoản 8, Điều 3, qu.y đ.ịnh số 08, ngày 25-10-2018 của b.an ch.ấp h.ành Trung ương về trá.ch nhiệm nêu gương của cá.n bộ, đ.ảng v.iên; và v.i ph.ạm đến mức phải x.e.m x.ét, th.i h.ành k.ỷ l.uật qu.y đ.ịnh tại Điểm a, Khoản 1, Điều 30; qu.y đ.ịnh số 102, ngày 15-11-2017 của Bộ ch.ính tr.ị về x.ử l.ý đ.ảng v.iên v.i ph.ạm.

Sau k.ết l.uận của UBKT Huyện ủy, cá.c t.ổ ch.ức đảng có th.ẩm qu.yền đã tiến hành họp x.e.m x.ét và biểu quyết th.i h.ành k.ỷ l.uật 4 cá.n bộ, đ.ảng v.iên nêu trên bằng hình thức khiển trá.ch.

Theo a.n n.inh Thủ Đô

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đã nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 11 triệu đ…