Trang chính Pháp luật B.ắt gi.am h.iệu tr.ưởng Đinh Bằng My x.â.m h.ại t.ình d.ục 7 n.am sinh

B.ắt gi.am h.iệu tr.ưởng Đinh Bằng My x.â.m h.ại t.ình d.ục 7 n.am sinh

6 min read
Comments Off on B.ắt gi.am h.iệu tr.ưởng Đinh Bằng My x.â.m h.ại t.ình d.ục 7 n.am sinh
0
118

CA tỉnh Phú Thọ kh.ởi t.ố bổ sung, b.ắt gi.am b.ị c.an Đinh Bằng My để đ.iều tr.a h.ành v.i x.âm h.ại t.ình d.ục h.àng l.oạt n.am sinh Tr.ường nội trú.

Chiều 22/8, VKNSD tỉnh Phú Thọ cho biết đã ph.ê ch.uẩn qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố bổ sung b.ị c.an Đinh Bằng My (58 t.uổi) về t.ội Gi.ao c.ấu hoặc th.ực h.iện h.ành v.i qu.an h.ệ t.ình d.ục khá.c với ng.ười từ đủ 13 t.uổi đến dưới 16 t.uổi.

C.ơ qu.an đ.iều tr.a cũng th.i h.ành lệnh b.ắt t.ạm gi.am ô.ng My th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật. Trước đó, b.ị c.an sinh năm 1961 được t.ại ng.oại.

b.at gi.am hieu truong Dinh b.ang My xam hai tinh duc 7 n.am sinh hinh anh 1 B.ị c.an Đinh Bằng My. Ảnh: T.A.

Hồi thá.ng 7, TAND huyện Thanh Sơn trả h.ồ s.ơ v.ụ á.n này cho c.ơ qu.an c.ô.ng t.ố cùng cấp để đ.iều tr.a bổ sung. Sau đó, v.ụ á.n được chuyển đến CA tỉnh Phú Thọ th.ụ l.ý.

Theo k.ết l.uận đ.iều tr.a b.an đ.ầu của CA huyện Thanh Sơn, ô.ng My từng là h.iệu tr.ưởng Tr.ường phổ th.ô.ng dân tộc nội trú – THCS huyện Thanh Sơn. Trong thời gian làm h.iệu tr.ưởng, từ cuối năm 2016 đến thá.ng 12/2018, ô.ng My đã nhiều lần gọi n.am sinh cá.c khối 7,8 và 9 lên phòng riêng với lý do hỏi thăm tình hình học tập.

Sau đó, ô.ng ta đưa cá.c e.m v.ào ph.òng ngủ r.ồi s.ờ m.ó b.ộ ph.ận s.inh d.ục. B.ị c.an còn y.êu c.ầu h.ọc s.inh s.ờ b.ộ ph.ận s.inh d.ục của ô.ng ta để th.ỏa m.ãn d.ục v.ọng.

Mỗi lần như vậy, My l.ại cho n.ạn nh.ân bá.nh kẹo, hoặc tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng. Trong số 7 h.ọc s.inh b.ị Đinh Bằng My d.âm ô, n.ạn nh.ân nhỏ t.uổi nhất sinh năm 2005.

C.ơ qu.an c.ô.ng t.ố chỉ rõ h.ành v.i của Đinh Bằng My rất ngh.iêm trọng, ả.nh h.ưởng đến tâm sinh lý của b.ị h.ại và g.ây bất bình dư luận.

Theo Zing

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

V.ụ mua b.á.n tr.inh n.ữ s.inh THCS ở Hà Nội: b.ắt gi.ữ một cá.n bộ th.ú y

Th.ông tin mới nhất về đường dây mua b.án tr.inh nữ sinh ở Ba Vì (TP.Hà Nội), một cán bộ t…