Trang chính Đời sống Bá.c s.ĩ n.ặn ‘c.ậu nh.ỏ’ cho thanh niên Hải Phòng phải t.iểu ng.ồi nhiều năm

Bá.c s.ĩ n.ặn ‘c.ậu nh.ỏ’ cho thanh niên Hải Phòng phải t.iểu ng.ồi nhiều năm

16 min read
Comments Off on Bá.c s.ĩ n.ặn ‘c.ậu nh.ỏ’ cho thanh niên Hải Phòng phải t.iểu ng.ồi nhiều năm
0
130

Suốt 10 năm qua, Dũng luôn sống trong m.ặc c.ảm, mỗi lần đi v.ệ s.inh đều phải n.ín nh.ịn, đợi cá.c bạn ra hết mới dám vào vì phải t.iểu ng.ồi.

Sau c.a ph.ẫu th.uật t.ái t.ạo “c.ậu nh.ỏ”, b.ệnh nh.ân Phạm Anh Dũng, 17 t.uổi ở Hải Phòng kh.ông gi.ấu n.ổi hạnh phúc, nụ cười thường trực trên môi khi biết một ph.ần c.ơ th.ể mình sắp h.ồi .sinh trở l.ại, ch.ấm d.ứt ch.uỗi ng.ày t.ự t.i, m.ặc c.ảm.

Cá.ch đây 10 năm, Dũng kh.ông may b.ị phóng điện khi cầm g.ậy nhô.m chơi dưới đường điện cao thế ch.ạy qua nhà. Một tiếng n.ổ l.ớn v.ang l.ên, Dũng b.ị ph.óng đ.iện b.ất t.ỉnh, chiếc g.ậy nhô.m nh.iễm đ.iện đ.è d.ọc ng.ười.

Nghe t.iếng n.ổ lớn, hàng xóm v.ội ch.ạy sang đ.ưa Dũng đến BV c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng b.ị b.ỏng s.âu b.ộ ph.ận s.inh d.ục, kh.ắp l.ưng và ng.ực.

B.ệnh nh.ân Dũng h.ồi ph.ục t.ốt sau ph.ẫu th.uật

Do b.ỏng n.ặng, Dũng được chuyển tiếp lên V.iện B.ỏng Quốc gia để đ.iều tr.ị. Suốt 2 thá.ng ròng là những ngày đ.au đ.ớn nối tiếp khi em liên tục phải c.ắt lọc cá.c phần da hoại t.ử r.ồi gh.ép d.a.

Riêng bộ phận s.inh d.ục, sau khi c.ắt lọc nhiều lần cá.c v.ùng h.oại t.ử, “c.ậu nh.ỏ” c.ụt đến tận gốc, chỉ còn trơ mỗi b.ìu và t.inh h.oàn, b.uộc phải t.iểu ng.ồi.

Rời BV, Dũng quay l.ại lớp học nhưng gia đình và bản thân em luôn ch.e gi.ấu t.ình tr.ạng của mình. Mỗi khi m.uốn đi v.ệ s.inh, Dũng đều phải n.ín nh.ịn đợi bạn bè ra hết mới dám vào vì s.ợ b.ị ph.át h.iện, b.ị c.ười ch.ê.

Khi c.on trai bước sang t.uổi 17, m.ẹ Dũng qu.yết đ.ịnh đưa c.on đi t.ái t.ạo “c.ậu nh.ỏ”. Sau khi tìm hiểu nhiều nơi, 2 m.ẹ c.on chọn đến kh.oa Ph.ẫu th.uật t.ạo h.ình và Th.ẩm m.ỹ, BV đ.a kh.oa Xanh Pôn, Hà Nội để th.ăm kh.ám.

GS Trần Thiết Sơn, Tr.ưởng kh.oa cho biết, trường hợp của Dũng sẽ được tạo hình l.ại d.ương v.ật b.ằng v.ạt d.a trước ngoài đ.ùi kết hợp lấy n.iêm m.ạc m.iệng làm ố.ng n.iệu đ.ạo. Đây là kĩ thuật v.i ph.ẫu kh.ó và khá mới, hiện cá.c nước phát triển như Mỹ, Pháp cũng rất ít làm.

C.a m.ổ c.ăng th.ẳng k.éo dài hơn 10 tiếng do GS Sơn trực tiếp th.ực h.iện cùng 2 k.íp:

Ekip đầu tiên phẫu tích lấy vạt da và mỡ ở mặt ngoài đùi, chia thành 2 phần, một phần làm thân d.ương v.ật, phần còn l.ại tạo b.ao qu.y đ.ầu. Ekip thứ 2 lấy niêm mạc m.iệng để lót bên trong tạo hình niệu đạo.

Để t.ạo h.ình c.ậu nh.ỏ, bá.c sĩ lót n.iêm m.ạc m.iệng ở phía trong t.ạo ố.ng n.iệu đ.ạo r.ồi cuộn l.ớp m.ỡ và d.a đ.ùi ra phía ngoài.

Sau khi “c.ậu nh.ỏ” thành hình, sẽ được chuyển đến vị trí của d.ương v.ật b.ị khiếm khuyết. M.ạch m.áu và th.ần k.inh n.uôi “c.ậu nh.ỏ” được nối với m.ạch m.áu và th.ần k.inh v.ùng b.ẹn đ.ùi. Toàn bộ quá trình ph.ẫu th.uật n.ối gh.ép này được th.ực h.iện dưới k.ính h.iển v.i, cho gh.ép n.ối cá.c m.ạch m.áu siêu nhỏ.

Để trá.nh l.ộ cơ ở vùng đùi vừa lấy da, bá.c sĩ t.iếp t.ục lấy d.a m.ỏng ở đ.ầu gh.ép, che phủ l.ại. Theo GS Sơn, trong quá trình lấy d.a đ.ầu, bá.c sĩ phải lấy rất khéo léo để kh.ông ảnh hưởng đến n.ang tó.c, trá.nh ảnh hưởng đến việc m.ọc t.óc sau này.

TS Phạm Thị Việt Dung, th.ành v.iên ekip ph.ẫu th.uật cho biết, trước đây một số nơi sử d.ụng v.ùng d.a m.ặt trước c.ẳng t.ay để t.ạo h.ình d.ương v.ật, tuy nhiên v.ùng d.a này nhỏ và m.ỏng nên k.ích th.ước “c.ậu nh.ỏ” sau t.ái t.ạo kh.ông được như m.ong m.uốn.

Hiện tại, sau gần 3 tuần gh.ép, v.ết m.ổ của Dũng đã kh.ô, v.ạt d.a gh.ép lên h.ồng h.ào, l.ưu th.ông m.áu t.ốt. Dự kiến trong 2-3 ngày tới, b.ệnh nh.ân sẽ được r.út x.ông t.iểu và x.uất v.iện.

“T.ái t.ạo d.ương v.ật trong trường hợp này kh.ông chỉ gi.ải qu.yết vấn đề th.ẩm m.ỹ mà còn đ.ảm b.ảo ch.ức n.ăng đi t.iểu giúp b.ệnh nh.ân có ch.ất l.ượng c.uộc s.ống t.ốt h.ơn. B.ệnh nh.ân này cũng có kh.ả n.ăng s.inh c.on nếu t.inh h.oàn ch.ức n.ăng còn hoàn toàn bình thường”, GS Sơn chia sẻ.

TS Dung cũng th.ông tin thêm, ngoài trường hợp của Dũng, khoa đã t.ái t.ạo d.ương v.ật cho hơn 10 trường hợp trường hợp khá.c bằng kĩ thuật nói trên. Sau ph.ẫu th.uật, 50% b.ệnh nh.ân c.ương c.ứng t.ốt, qu.an h.ệ t.ình d.ục được, 50% còn l.ại cần t.iếp t.ục ph.ẫu th.uật lần 2 để đặt hang nh.ân t.ạo hoặc s.ụn s.ườn để giúp d.ương v.ật có thể c.ương c.ứng t.ốt h.ơn.

*Tên b.ệnh nh.ân đã được thay đổi.

Th.úy Hạnh

Load More In Đời sống
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Nhộn nhịp thị trường đổi tiền lẻ dịp cận Tết 2020: Đổi 1 triệu mất phí dịch vụ 3 triệu

Càng sát Tết Nguyên đán Canh Tý, dịch vụ đổi tiền lẻ càng nóng, kh.ông chỉ đến ngân hàng m…