Trang chính Đời sống B.ệnh nh.ân COVID-19 kh.ô.ng may qu.a đ.ời, th.i th.ể được x.ử l.ý thế nào?

B.ệnh nh.ân COVID-19 kh.ô.ng may qu.a đ.ời, th.i th.ể được x.ử l.ý thế nào?

18 min read
Comments Off on B.ệnh nh.ân COVID-19 kh.ô.ng may qu.a đ.ời, th.i th.ể được x.ử l.ý thế nào?
0
801

Theo th.ô.ng tin từ HCDC, thời hạn hỏa tá.ng, mai tá.ng, quy trình x.ử l.ý thi hài… đối với B.ệnh nh.ân mắc COVID-19 kh.ô.ng may qu.a đ.ời sẽ được x.ử l.ý dựa trên một số nguyên tắc đặc biệt nhằm đ.ảm b.ảo a.n t.oàn, trá.nh lây nh.iễm.

Thời hạn hỏa tá.ng, mai tá.ng với cá.c Tr.ường hợp mắc COVID-19 t.ử v.ong là b.ao lâu?

Sao chép

Theo th.ô.ng tin từ Trung tâm k.iểm s.oát B.ệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết COVID-19 được xếp vào B.ệnh truyền nh.iễm nh.óm A.

Do vậy, th.eo qu.y đ.ịnh tại Điều 18 Luật ph.òng ch.ống B.ệnh truyền nh.iễm, ng.ười mắc B.ệnh truyền nh.iễm hoặc b.ị ngh.i ng.ờ mắc B.ệnh truyền nh.iễm nh.óm A t.ử v.ong thì th.i th.ể phải được d.iệt khuẩn và t.ổ ch.ức mai tá.ng trong thời hạn 24 giờ.

Riêng với thi hài nh.iễm COVID-19, Bộ Y tế hướng dẫn, thi hài nh.iễm COVID-19 phải được hỏa tá.ng, chỉ mai tá.ng khi kh.ô.ng th.ực h.iện được việc hỏa tá.ng. Đồng thời phải được khâm liệm càng sớm càng t.ốt và hỏa tá.ng hoặc mai tá.ng trong vòng 24 giờ kể từ khi t.ử v.ong.

B.ệnh nh.ân COVID-19 kh.ô.ng may qu.a đ.ời, th.i th.ể được x.ử l.ý thế nào? - Ảnh 1.

Nhân viên y tế b.ệnh v.iện Chợ Rẫy x.ử l.ý th.i th.ể B.ệnh nh.ân mắc COVID-19 (Ảnh: Báo Pháo luật TP.HCM)

Quy trình x.ử l.ý thi hài được th.ực h.iện ra sao?

Đối với Tr.ường hợp t.ử v.ong tại cơ sở kh.ám ch.ữa b.ệnh, thi hài sẽ được x.ử l.ý theo qu.yết đ.ịnh 5188/QĐ-BYT, ngay sau khi ng.ười nh.iễm hoặc ngh.i ng.ờ nh.iễm COVID-19 t.ử v.ong để hạn chế lây nh.iễm trong quá trình x.ử l.ý. Quá trình khâm liệm tuân theo quy trình đặc biệt với B.ệnh dịch ng.uy h.iểm. th.ực h.iện khâm liệm càng sớm càng t.ốt. Việc khâm liệm phải được th.ực h.iện tại nhà t.ang lễ b.ệnh v.iện, hạn chế t.ối đa số ng.ười tham gia khâm liệm.

ng.ười trực tiếp tham gia khâm liệm th.ực h.iện phòng hộ c.á nh.ân và rửa sạch tay bằng xà phòng. t.uyệt đ.ối kh.ô.ng để ng.ười nhà ng.ười b.ệnh thăm viếng trong suốt thời gian lưu giữ cho tới khi khâm liệm xong. Đặc biệt, hạn chế ng.ười vào viếng.

Những ai vào viếng phải mang khẩu trang, kh.ô.ng đ.ụng ch.ạm v.ào Qu.an t.ài và v.ệ s.inh tay bằng dung dịch cồn sau khi viếng. Ngoài ra, phải v.ận ch.uyển thi hài thẳng tới nơi hỏa tá.ng hoặc nơi ch.ôn (trong Tr.ường hợp tại tỉnh/thành nơi chuyển thi hài tới kh.ô.ng có nơi hỏa tá.ng) theo kế hoạch đã thống nhất với Trung tâm k.iểm s.oát B.ệnh tật địa phương.

Chuyển thi hài bằng xe ô tô chuyên d.ụng thẳng tới nơi hoả tá.ng hoặc nơi ch.ôn. ng.ười nhà ng.ười b.ệnh kh.ô.ng được lên xe chuyển thi hài.

Đối với Tr.ường hợp t.ử v.ong tại cộng đồng, thi hài được x.ử l.ý th.eo qu.y đ.ịnh tại qu.yết đ.ịnh 2233/QĐ-BYT. Ngay sau khi có ng.ười t.ử v.ong do nh.iễm Covid-19 tại cộng đồng, cần phải gọi điện th.ô.ng báo chính quyền, c.ơ qu.an y tế địa phương để được tư vấn, h.ỗ tr.ợ x.ử l.ý thi hài.

Cần phải hạn chế ng.ười kh.ô.ng có nhiệm v.ụ vào khu vực có ng.ười t.ử v.ong do nh.iễm COVID-19, trừ nhân viên y tế và ng.ười tham gia x.ử l.ý thi hài. Quy trình x.ử l.ý cũng phải đ.ảm b.ảo ph.òng ch.ống lây nh.iễm.

Thanh toá.n chi trả như thế nào?

Theo th.ô.ng tư 32/2012/TT-BTC ngày 29/02 năm 2012 về qu.y đ.ịnh chế độ, quản lý và sử d.ụng kinh phí đối với ng.ười b.ị áp d.ụng b.iện ph.áp cá.ch ly y tế, c.ưỡng chế cá.ch ly y tế, tại khoản 5, điêu 2 ghi rõ: Tr.ường hợp ng.ười b.ị áp d.ụng b.iện ph.áp cá.ch ly y tế t.ử v.ong thì được miễn phí chi phí cho việc bảo quản, quàn ướp, mai tá.ng, d.i ch.uyển th.i th.ể, hài cốt th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật về phòng, chống B.ệnh truyền nh.iễm.

Mức chi theo thực tế phát sinh trên cơ sở hoá đ.ơn, chứng từ hợp lệ đ.ảm b.ảo theo đúng cá.c qu.y đ.ịnh về chuyên môn y tế của việc bảo quản, quàn, ướp, mai tá.ng, d.i ch.uyển th.i th.ể, hài cốt do Bộ trưởng Bộ Y tế b.an h.ành. Và trá.ch nhiệm chi trả qu.y đ.ịnh tại điều 4 qu.y đ.ịnh CƠ SỞ CÁCH LY Y TẾ CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM KINH PHÍ để th.ực h.iện đầy đủ chế độ cho ng.ười b.ị áp d.ụng b.iện ph.áp cá.ch ly y tế qu.y đ.ịnh tại cá.c khoản 1, 2, 5 và 6 Điều 2 Th.ô.ng tư này.

Theo nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 thá.ng 3 năm 2021 quy dịnh chính sá.ch trợ giúp x.ã h.ội đối với đ.ối t.ượng bảo trợ x.ã h.ội, tại điều 14 quy đĩnh về h.ỗ tr.ợ chi phí mai tá.ng, cụ thể: Hộ g.ia đ.ình có ng.ười ch.ế.t, m.ất t.ích do th.iên t.ai, h.ỏa h.oạn, dịch B.ệnh, t.ai n.ạn giao th.ô.ng, t.ai n.ạn lao đ.ộng ngh.iêm trọng hoặc cá.c lý do bất khả khá.ng được x.e.m x.ét h.ỗ tr.ợ chi phí mai tá.ng với mức t.ối thiểu bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp x.ã h.ội th.eo qu.y đ.ịnh tại khoản 2 điều 4 nghị định này.

c.ơ qu.an, t.ổ ch.ức, c.á nh.ân t.ổ ch.ức mai tá.ng cho ng.ười ch.ế.t qu.y đ.ịnh tại khoản 1 Điều này do kh.ô.ng có ng.ười nh.ận trá.ch nhiệm t.ổ ch.ức mai tá.ng thì được x.e.m x.ét , h.ỗ tr.ợ chi phí mai tá.ng theo chi phí th.ực h.iện, t.ối thiểu bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp x.ã h.ội qu.y đ.ịnh tại khoản 2 Điều 4 nghị định này

Đơn vị nào th.ực h.iện hỏa tá.ng, mai tá.ng?

Theo c.ô.ng văn 480/TTKSBT/SKMT-YTTH ngày 28/2/2020 về hướng dẫn quản lý chất thải y tế và x.ử l.ý thi hài B.ệnh nh.ân t.ử v.ong do mắc B.ệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) trong đó giao c.ô.ng ty TNHH Môi Tr.ường đô thị th.ực h.iện hỏa tá.ng, mai tá.ng thi hài nh.iễm nCoV theo hướng dẫn x.ử l.ý thi hài B.ệnh nh.ân t.ử v.ong do mắc B.ệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Theo Doanh ngh.iệp và Tiếp thị

Load More In Đời sống
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

“Bà t r ù m” Đại Nam hé lộ mối q u a n h ệ với vợ cũ ông Dũng “lò vôi”: Suýt bị tạt axit, phải thuê 500 vệ sĩ bảo vệ đám cưới

Chuyện tình của ông bà chủ Đại Nam được streamer 50 tuổi kể lại không khác gì drama trong …