Trang chính Giáo dục Bộ GD&ĐT: Tr.ường tự gắn má.c quốc tế là sai qu.y đ.ịnh

Bộ GD&ĐT: Tr.ường tự gắn má.c quốc tế là sai qu.y đ.ịnh

15 min read
Comments Off on Bộ GD&ĐT: Tr.ường tự gắn má.c quốc tế là sai qu.y đ.ịnh
0
139

C.ục tr.ưởng Cục Hợp tá.c Quốc tế, Bộ GD&ĐT, cho biết qu.yết đ.ịnh cho phép thành lập kh.ô.ng có chữ ‘quốc tế’, trường tự thêm vào là sai qu.y đ.ịnh.

Sau v.ụ bé trai 6 t.uổi trường quốc tế Gateway, Hà Nội, t.ử v.ong trên xe đưa đón h.ọc s.inh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy, cho biết trong tên của trường kh.ô.ng có chữ “quốc tế”. Cá.c trường ngoài c.ô.ng lập có thể tự đặt thêm để thu hút h.ọc s.inh.

Trao đổi về vấn đề này, ô.ng Phạm Quang Hưng – C.ục tr.ưởng Cục Hợp tá.c Quốc tế, Bộ GD&ĐT – khẳng định trường tự gá.n má.c quốc tế là kh.ô.ng đúng so với qu.y đ.ịnh.

– Hiện nay, qu.y đ.ịnh về trường quốc tế ở nước ta như thế nào, thưa ô.ng?

– Khoản 1 Điều 48 Luật Giáo d.ục 2005 qu.y đ.ịnh hệ thống giáo d.ục quốc dân có 3 loại hình trường gồm c.ô.ng lập, tư thục và dân lập (trong Luật Giáo d.ục 2019, loại hình dân lập chỉ áp d.ụng cho cơ sở mầm non). Như vậy, th.eo qu.y đ.ịnh hiện hành, ph.áp l.uật chỉ qu.y đ.ịnh 3 loại hình trường nêu trên.

Tr.ường quốc tế Gateway, nơi x.ảy r.a v.ụ việc đ.au l.òng. Ảnh: Website nhà trường.

– Những trường tự đặt tên là quốc tế có đúng cá.c qu.y đ.ịnh hiện hành kh.ô.ng?

– Việc đặt tên cá.c trường được qu.y đ.ịnh rõ trong Điều lệ trường của cá.c cấp học và NĐ 86/2018/NĐ-CP. Cụ thể, việc đặt tên trường được th.ực h.iện th.eo qu.y đ.ịnh sau: Tên trường phải b.ao gồm cá.c yếu t.ố cấu thành được sắp xếp theo tr.ật t.ự trường, cấp học hoặc trình độ đào tạo và tên riêng, kh.ô.ng v.i ph.ạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Khi x.em x.ét h.ồ s.ơ thành lập trường, t.ùy theo cấp học, UBND cấp có th.ẩm qu.yền (theo phân cấp quản lý tương ứng), c.ăn c.ứ h.ồ s.ơ và đ.ề ngh.ị của cơ sở giáo d.ục để r.a qu.yết đ.ịnh th.eo qu.y đ.ịnh. Nếu tên trường trong qu.yết đ.ịnh cho phép thành lập kh.ô.ng có chữ “quốc tế” mà trường tự thêm vào là sai qu.y đ.ịnh.

Tên gọi của nhà trường chưa nói lên tất cả. Phụ huynh lựa chọn trường cho c.on em cần x.em x.ét đầy đủ th.ô.ng tin như chương trình giáo d.ục và ngôn ngữ giảng dạy, gi.áo v.iên, cơ sở vật chất, h.ọc s.inh, vốn đ.ầu tư, mô hình quản trị… th.ô.ng qua nhiều kênh khá.c nhau. Theo qu.y đ.ịnh (Th.ô.ng tư 36/2017/TT-BGDDT), cá.c th.ô.ng tin l.iên qu.an nhà trường phải được c.ô.ng kh.ai để ng.ười dân được biết.

– Hiện nay, nhiều trường ở Việt Nam tự gắn má.c quốc tế để thu hút h.ọc s.inh, như ô.ng nói là sai qu.y đ.ịnh. Trá.ch nhiệm k.iểm tr.a, giá.m s.át việc này thuộc về ai? Bộ GD&ĐT sẽ có giải pháp gì chấn chỉnh t.ình tr.ạng trên?

Ông Phạm Quang Hưng – C.ục tr.ưởng Cục Hợp tá.c Quốc tế, Bộ GD&ĐT. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

– Nghị định 127/2018/NĐ-CP đã qu.y đ.ịnh việc phân cấp quản lý Nhà nước trong giáo d.ục từ trung ương đến địa phương. T.ùy từng trường hợp cụ thể, c.ăn c.ứ từng cấp học hoặc trình độ đào tạo, qu.yết đ.ịnh cho phép thành lập, để x.á.c định th.ẩm qu.yền k.iểm tr.a, giá.m s.át và trá.ch nhiệm quản lý của địa phương hoặc c.ơ qu.an quản lý cấp trên.

Những năm gần đây, với chủ trương đẩy mạnh x.ã h.ội hóa giáo d.ục của Chính phủ, sự tham gia của cá.c t.ổ ch.ức, c.á nh.ân vào hoạt đ.ộng giáo d.ục đã có nhiều đóng góp trong việc n.âng cao chất lượng giáo d.ục, đ.áp ứng y.êu c.ầu hội nhập, giảm bớt gá.nh n.ặng ng.ân sá.ch Nhà nước, đ.áp ứng một phần nhu cầu khá.c nhau của x.ã h.ội.

Tuy nhiên, trong thực tế, một số hiện tượng v.i ph.ạm cá.c qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật. Để gi.ải qu.yết hiện tượng này, gần đây, Bộ GD&ĐT đã đẩy mạnh, tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, ph.ối h.ợp cá.c địa phương rà soát, k.iểm tr.a, giá.m s.át, x.ử l.ý cá.c v.i ph.ạm (nếu có). Từ kết quả rà soát, bộ sẽ x.em x.ét để hoàn thiện hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung cá.c qu.y đ.ịnh l.iên qu.an.

Mới đây, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã đ.ề ngh.ị Sở GD&ĐT Hà Nội t.ổ ch.ức k.iểm tr.a cá.c trường mang danh quốc tế trên địa b.àn thành phố. Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo cá.c địa phương tăng cường thanh tra, k.iểm tr.a hoạt đ.ộng của cá.c cơ sở giáo d.ục.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng mong nh.ận được sự ph.ối h.ợp ng.ười dân trong việc c.ung c.ấp th.ô.ng tin về những hiện tượng v.i ph.ạm của cá.c cơ sở giáo d.ục để kịp thời x.á.c minh, chấn chỉnh và x.ử l.ý v.i ph.ạm (nếu có).

Theo News.zing.vn

Load More In Giáo dục
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Từ năm 2020, học phí Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm học tới từ 17-30 triệu đồng

Năm 2020, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 6.700-6.800 chỉ tiêu với phương th…