Trang chính Thời sự Bộ trưởng Trần Hồng Hà: “c.ung c.ấp nước b.ẩn cũng có thể đi t.ù”

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: “c.ung c.ấp nước b.ẩn cũng có thể đi t.ù”

14 min read
Comments Off on Bộ trưởng Trần Hồng Hà: “c.ung c.ấp nước b.ẩn cũng có thể đi t.ù”
0
136

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, c.ô.ng ty nước sạch sô.ng Đà đã thiếu đưa ra giải pháp đúng đắn, kịp thời và kh.ô.ng chú ý đến S.ức kh.ỏe, kh.ô.ng lường hết tá.c h.ại có thể g.ây cho ng.ười dân.

Bên lề kỳ họp Quốc hội, chiều 22/10, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cho rằng, s.ự c.ố x.ảy r.a đối với nước sạch sô.ng Đà vừa qua hết sức hy hữu khi cá.c đ.ối t.ượng đã mang chất thải, cụ thể là dầu thải đổ vào nguồn nước.

“Đây là v.i ph.ạm hết sức ngh.iêm trọng và đây là h.ành v.i đổ chất thải vào môi Tr.ường nước sinh hoạt”, Bộ trưởng Hà nói.

ng.ười đứng đ.ầu ngành Tài nguyên – Môi Tr.ường cho rằng, qua v.ụ việc x.ảy r.a ô nh.iễm nước sô.ng Đà ch.o th.ấy một điển hình về “c.ảnh b.áo đỏ cho việc quản lý a.n n.inh nguồn nước, đặc biệt là nước dùng cấp cho sinh hoạt”.

“Tôi cho rằng phải xe.m l.ại hai khía cạnh, thứ nhất là thiếu chủ đ.ộng b.an h.ành những cơ chế chính sá.ch, quy phạm l.iên qu.an đến việc b.ảo v.ệ nguồn nước. Thứ hai, việc thực thi chính sá.ch ph.áp l.uật của doanh ngh.iệp.

Thứ b.a, đó là chuyển từ việc Nhà nước đ.ảm b.ảo nguồn nước sạch sang tư nhân có những mặt tích cực nhưng bên cạnh đó sự ph.ối h.ợp giữa c.ơ qu.an Nhà nước địa phương và doanh ngh.iệp tư nhân trong vấn đề b.ảo v.ệ a.n t.oàn nguồn nước chưa có qu.y đ.ịnh và quy trá.ch nhiệm cho ai”, ô.ng Hà nói.

Trước một số ý kiến cho rằng, giờ cá.c đ.ối t.ượng xả tr.ộm dầu thải v.ào đ.ầu nguồn nhưng sau này, nếu kh.ô.ng có b.iện ph.áp họ có thể đổ cá.c ch.ất đ.ộc hơn rất nhiều xuống nguồn nước, Bộ trưởng Hà cho rằng, điều đó hoàn toàn có thể x.ảy r.a.

“Nếu chúng ta đã để t.ình tr.ạng quản lý lỏng lẻo và trá.ch nhiệm của nhà c.ung c.ấp nước kém ý thức như thế này thì hoàn toàn có nhiều kịch bản có thể x.ảy r.a.

Chúng ta kh.ô.ng loại trừ một kịch bản nào cả và từ s.ự c.ố này chúng ta có thể thấy, c.ô.ng tá.c k.iểm s.oát a.n n.inh nguồn nước là vấn đề lớn”, ô.ng Hà nêu rõ.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: c.ung c.ấp nước bẩn cũng có thể đi t.ù - Ảnh 1.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao đổi với báo chí.

Về trá.ch nhiệm của chủ đ.ầu tư, c.ung c.ấp nước là c.ô.ng ty c.ổ phần đ.ầu tư nước sạch sô.ng Đà, Bộ trưởng Trần Hồng Hà b.ày tỏ, thái độ, suy nghĩ của ng.ười dân đối với đ.ơn v.ị này trong những ngày qua cũng là suy nghĩ của ô.ng.

“Tôi cũng sử d.ụng nước này đến 3 ngày và rõ ràng, kh.ô.ng phải b.àn gì nhiều.

Họ thực tế đã thiếu việc đưa ra giải pháp đúng đắn, kịp thời và kh.ô.ng chú ý đến S.ức kh.ỏe, kh.ô.ng lường được hết cá.c tá.c h.ại có thể g.ây cho mọi ng.ười.

Đối với đ.ơn v.ị này có thể dùng từ hết sức vô trá.ch nhiệm và thiếu hiểu biết”, ô.ng Hà nhấn mạnh.

Trước câu hỏi, chúng ta có những chế tài gì trong Tr.ường hợp này khi lời x.in l.ỗi đối với đại diện c.ô.ng ty nước sạch sô.ng Đà cũng được coi là “tiết kiệm”? Bộ trưởng Hà trả lời, việc này, cứ để cá.c c.ơ qu.an th.i h.ành ph.áp l.uật th.ực h.iện.

Ông nêu rõ, hiện nay chúng ta có đầy đủ qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật để x.ử l.ý. Đối với một doanh ngh.iệp đưa cá.c sản phẩm bẩn mà ả.nh h.ưởng tới S.ức kh.ỏe ng.ười dân, cụ thể trong Tr.ường hợp này là thương mại về nước, kinh doanh nước, c.ung c.ấp dịch v.ụ sản phẩm nước mà biết nước ô nh.iễm vẫn c.ung c.ấp, đối với cá.c hộ sử d.ụng nước là một bên hợp đồng, có những thỏa thuận và họ có thể kiện.

“Về góc độ S.ức kh.ỏe của ng.ười dân, khi c.ung c.ấp sản phẩm ra thị Tr.ường mà sản phẩm đó bẩn thì rõ ràng qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật đều có thể x.e.m x.ét x.ử l.ý.

Chẳng hạn thuốc giả thì đi t.ù và với c.ung c.ấp nước bẩn cũng có thể đi t.ù. Tuy nhiên, việc này phải chờ c.ơ qu.an ph.áp l.uật x.e.m x.ét cụ thể.

Trước mắt, tôi cho rằng, những ng.ười tham gia vào việc đổ tr.ộm dầu, c.ung c.ấp nước bẩn là ng.ười theo ph.áp l.uật chúng ta sẽ x.ử l.ý hết sức ngh.iêm khắc”, ô.ng Hà khẳng định.

Theo SoHa

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Người đăng tin Khu du lịch “Quỷ Núi” ph.ản c.ảm bị h.ành h.ung

 Người đăng ảnh kèm lời bình luận cho rằng Khu du lịch “Quỷ Núi” ph.ản c.ảm, kh.ông đúng v…