Trang chính Thời sự Cô giáo đ.ốt cồn làm 3 tr.ẻ mầm non b.ị b.ỏng có thể b.ị x.ử l.ý h.ình s.ự

Cô giáo đ.ốt cồn làm 3 tr.ẻ mầm non b.ị b.ỏng có thể b.ị x.ử l.ý h.ình s.ự

17 min read
Comments Off on Cô giáo đ.ốt cồn làm 3 tr.ẻ mầm non b.ị b.ỏng có thể b.ị x.ử l.ý h.ình s.ự
0
100

Luật sư cho rằng, c.ô giáo có thể b.ị x.ử l.ý h.ình s.ự và mức á.n cao nhất phải đối diện là 5 năm t.ù.

Ngày 13/8, trả lời VTC News về sự việc 3 tr.ẻ b.ị b.ỏng n.ặng do c.ô giáo đ.ốt cồn dạy kỹ năng sống tại nh.óm tr.ẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), l.uật s.ư Diệp Năng Bình cho rằng, gi.áo v.iên này có thể b.ị x.ử l.ý h.ình s.ự vì h.ành v.i vô ý cẩu thả và quá t.ự t.in của bản thân.

Cụ thể, theo khoản 3, Điều 139 Bộ luật h.ình s.ự, trong trường hợp này c.ô giáo có thể đối diện với mức á.n cao nhất là 5 năm t.ù.

“Nhà trường hướng dẫn tr.ẻ về kỹ năng chữa ch.áy là t.ốt, nhưng đây là chuyên môn của l.ực l.ượng phòng ch.áy chữa ch.áy. Kh.ô.ng những vậy, gi.áo v.iên trong quá trình chỉ dạy h.ọc s.inh đã có những kỹ năng kh.ô.ng đúng” – l.uật s.ư Bình nói.

Nhóm lớp mầm non tư thục, nơi cá.c c.ô giáo đ.ốt cồn dạy kỹ năng th.oát hiểm kh.iến 3 tr.ẻ mầm non b.ị b.ỏng n.ặng.

Theo l.uật s.ư Bình, v.ụ việc g.ây t.ổn h.ại đến s.ức kh.ỏe của h.ọc s.inh, bởi vậy cơ qu.an ch.ức năng sẽ v.ào c.uộc l.àm r.õ ng.uyên nh.ân, h.ậu qu.ả và trá.ch nhiệm của cá.c bên l.iên qu.an để có hình thức x.ử l.ý phù hợp qu.y đ.ịnh.

Tr.ường hợp cơ sở đào tạo này được phép đào tạo th.eo qu.y đ.ịnh, gi.áo v.iên có đầy đủ bằng cấp, chuyên môn, t.ai n.ạn là sự việc b.ất ng.ờ, kh.ô.ng may x.ảy r.a, kh.ô.ng có lỗi của gi.áo v.iên và cơ sở giáo d.ục, thì có thể sẽ kh.ô.ng đề cập đến trá.ch nhiệm h.ình s.ự.

Cơ sở giáo d.ục này và gi.áo v.iên g.ây th.iệt h.ại đến s.ức kh.ỏe của h.ọc s.inh phải b.ồi th.ường th.eo qu.y đ.ịnh. Thiệt h.ại b.ao gồm chi phí c.ứu chữa, b.ồi th.ường tổn thất về t.inh th.ần và tiền c.ô.ng cho ng.ười ch.ăm s.óc cá.c ch.áu trong quá trình đ.iều tr.ị.

Mức b.ồi th.ường cụ thể do gia đình h.ọc s.inh và nhà trường thỏa thuận. Kh.ô.ng thỏa thuận được thì có thể kh.ởi k.iện để y.êu c.ầu t.òa á.n gi.ải qu.yết th.eo qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật.

Với h.ậu qu.ả do c.ô giáo g.ây ra, l.uật s.ư cho biết gi.áo v.iên phải chịu trá.ch nhiệm kh.ô.ng chỉ là x.ử ph.ạt hành chính, mà phải chịu x.ử l.ý h.ình s.ự về t.ội “Vô ý g.ây th.ương t.ích hoặc t.ổn h.ại cho s.ức kh.ỏe của ng.ười khá.c do v.i ph.ạm quy tắc nghề ngh.iệp hoặc quy tắc hành chính” qu.y đ.ịnh tại Điều 139 Bộ luật h.ình s.ự 2015.

Trước đó, ngày 9/8, 25 tr.ẻ của lớp mầm non Tuổi thơ được t.ổ ch.ức học về kỹ năng ph.òng ch.ống ch.áy n.ổ. Để có giáo cụ dạy cho cá.c bé, c.ô giáo dùng cồn đổ vào trong mâm r.ồi châm lửa đ.ốt. Tuy nhiên, đúng lúc này, gi.ó lớn thổi từ cửa sổ tạt ng.ọn l.ửa đang ch.áy vào ng.ười 3 ch.áu nhỏ từ 3 đến 5 t.uổi.

V.ụ v.iệc kh.iến cá.c ch.áu b.ị b.ỏng n.ặng, trong đó một ch.áu b.ị b.ỏng diện tích rộng. Cá.c n.ạn nh.ân lập tức được đ.ưa v.ào BV Đa kh.oa tỉnh Hà Nam c.ấp c.ứu. Tối cùng ngày, cá.c bé được chuyển lên V.iện B.ỏng Quốc gia.

Về tình hình s.ức kh.ỏe của 3 ch.áu nhỏ sau khi nh.ập v.iện, sá.ng 10/8, bá.c sĩ Lê Quang Thảo – Khoa Hồi sức c.ấp c.ứu V.iện B.ỏng Quốc gia th.ô.ng tin: “Diện tích b.ỏng của 3 bé lên tới hơn 50-60%, tất cả cá.c bé đều vào viện trong t.ình tr.ạng s.ốc b.ỏng rất n.ặng. Từ lúc nh.ập v.iện đến nay, chúng tôi x.ử l.ý theo phá.c đồ, truyền dịch, chống s.ốc, giảm đau an thần và thay băng tại v.ết th.ương cho b.ệnh nh.ân”.

“Tình trạng s.ức kh.ỏe của bé hiện nay đều n.ặng, tiên lượng rất n.ặng n.ề, đang phải hồi sức chống s.ốc, đều có thể đe d.ọa đến cá.c ch.ức n.ăng sống như hô hấp tuần hoàn, ch.ức n.ăng th.ận và tiên lượng rất kh.ó kh.ăn, chưa nói trước được điều gì”, bá.c sĩ Thảo cho biết thêm.

Điều 139. Tội vô ý g.ây th.ương t.ích hoặc g.ây t.ổn h.ại cho s.ức kh.ỏe của ng.ười khá.c do v.i ph.ạm quy tắc nghề ngh.iệp hoặc quy tắc hành chính

1. Người nào vô ý g.ây th.ương t.ích hoặc g.ây t.ổn h.ại cho s.ức kh.ỏe của ng.ười khá.c do v.i ph.ạm quy tắc nghề ngh.iệp hoặc quy tắc hành chính mà tỷ lệ t.ổn th.ương c.ơ th.ể từ 31% đến 60%, thì b.ị ph.ạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, ph.ạt c.ải t.ạo kh.ô.ng gi.am gi.ữ đến 2 năm hoặc ph.ạt t.ù từ 3 thá.ng đến 1 năm.

2. Phạm t.ội thuộc một trong cá.c trường hợp sau đây, thì b.ị ph.ạt c.ải t.ạo kh.ô.ng gi.am gi.ữ từ 2 năm đến 3 năm hoặc ph.ạt t.ù từ 6 thá.ng đến 3 năm:

a) Đối với 2 ng.ười trở lên mà tỷ lệ t.ổn th.ương c.ơ th.ể của mỗi ng.ười từ 31% đến 60%;

b) Gây th.ương t.ích hoặc g.ây t.ổn h.ại cho s.ức kh.ỏe của ng.ười khá.c mà tỷ lệ t.ổn th.ương c.ơ th.ể 61% trở lên.

3. Phạm t.ội đối với 2 ng.ười trở lên mà tỷ lệ t.ổn th.ương c.ơ th.ể của mỗi ng.ười 61% trở lên, thì b.ị ph.ạt t.ù từ 2 năm đến 5 năm.

4. Người ph.ạm t.ội còn có thể b.ị c.ấm đảm nhiệm chức v.ụ, c.ấm hành nghề hoặc làm c.ô.ng việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Theo Vtc.vn

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

k.ẻ đ.ánh cháu bé 12 tuổi đa ch.ấn th.ương có thể đối diện án ph.ạt nào?

Luật sư Hoàng t.ùng cho rằng, người đàn ông c.ôn đ.ồ đ.ánh cháu bé 12 tuổi đến ch.ấn th.ươ…