Trang chính Thời sự Giám đốc CA Đồng Nai b.ị cá.ch tất cả chức v.ụ trong Đ.ảng

Giám đốc CA Đồng Nai b.ị cá.ch tất cả chức v.ụ trong Đ.ảng

12 min read
Comments Off on Giám đốc CA Đồng Nai b.ị cá.ch tất cả chức v.ụ trong Đ.ảng
0
177

Trưởng b.an Nội chính Hồ Văn Năm và Giám đốc CA Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh vừa b.ị b.an B.í th.ư k.ỷ l.uật vì có s.ai ph.ạm g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng, g.ây b.ức x.úc x.ã h.ội.

Ngày 10/9, b.an B.í th.ư họp x.e.m x.ét, th.i h.ành k.ỷ l.uật đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên b.an Thường v.ụ T.ỉnh ủ.y, B.í th.ư Đ.ảng ủy, Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai và ô.ng Hồ Văn Năm, Trưởng b.an Nội chính, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này.

x.e.m x.ét tờ trình của Ủ.y b.an k.iểm tr.a Trung ương, b.an B.í th.ư k.ết l.uận ô.ng Mạnh ch.ịu trá.ch nhiệm chính và trá.ch nhiệm ng.ười đứng đ.ầu về những v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm ngh.iêm trọng của b.an Thường v.ụ Đ.ảng ủy CA tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020, v.i ph.ạm nguyên tắc tập trung dân chủ, qu.y đ.ịnh của Đ.ảng và cá.c qu.y đ.ịnh của Bộ CA về c.ô.ng tá.c đ.iều tr.a h.ình s.ự; để nhiều cá.n bộ, ch.iến sĩ v.i ph.ạm k.ỷ l.uật và ph.áp l.uật; v.i ph.ạm trong c.ô.ng tá.c cá.n bộ.

Ông Huỳnh Tiến Mạnh b.ị cá.ch tất cả chức v.ụ trong Đ.ảng.

Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên b.an Thường v.ụ Đ.ảng ủy, Phó giám đốc CA tỉnh Đồng Nai, ô.ng Mạnh cùng ch.ịu trá.ch nhiệm về những v.i ph.ạm của b.an Thường v.ụ Đ.ảng ủy CA tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015, để Phòng CSGT (do ô.ng trực tiếp phụ trá.ch) x.ảy r.a v.i ph.ạm k.éo dài, có v.i ph.ạm đặc biệt ngh.iêm trọng.

v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm của đại tá Huỳnh Tiến Mạnh là rất ngh.iêm trọng, ả.nh h.ưởng x.ấu đến uy tín của t.ổ ch.ức Đ.ảng, của ngành CA và c.á nh.ân, g.ây b.ức x.úc trong dư luận x.ã h.ội, cần phải thi thành k.ỷ l.uật ngh.iêm minh.

Xét nội dung, t.ính ch.ất, m.ức đ.ộ, h.ậu qu.ả, ng.uyên nh.ân v.i ph.ạm, b.an B.í th.ư qu.yết đ.ịnh th.i h.ành k.ỷ l.uật ô.ng Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cá.ch chức tất cả cá.c chức v.ụ trong Đ.ảng; y.êu c.ầu c.ơ qu.an có th.ẩm qu.yền x.e.m x.ét, x.ử l.ý k.ỷ l.uật về hành chính đối với ô.ng Mạnh tương ứng với k.ỷ l.uật đảng.

Ông Hồ Văn Năm b.ị cá.ch chức Trưởng b.an Nội chính tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Quocchoi.vn.

Ông Hồ Văn Năm được x.á.c định đã v.i ph.ạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; th.ực h.iện kh.ô.ng đúng nhiệm v.ụ, c.an th.iệp trái qu.y đ.ịnh vào việc x.ử l.ý một số v.ụ á.n, v.ụ việc, v.i ph.ạm Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ ch.ính tr.ị.

Trong thời gian giữ cương vị B.í th.ư b.an cá.n sự đảng, V.iện tr.ưởng VKSND tỉnh Đồng Nai, ô.ng Năm ch.ịu trá.ch nhiệm chính và trá.ch nhiệm ng.ười đứng đ.ầu về những v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm của VKSND tỉnh trong chỉ đạo, x.ử l.ý nhiều v.ụ á.n, v.ụ việc kh.ô.ng đúng qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật. Ngoài ra, với cương vị Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, ô.ng Năm đã ký văn bản kh.ô.ng đúng qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật có b.iểu h.iện c.an th.iệp vào hoạt đ.ộng của cơ qu.an ch.ức năng gi.ải qu.yết v.ụ á.n h.ình s.ự.

v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm của ô.ng Hồ Văn Năm là ngh.iêm trọng, ả.nh h.ưởng x.ấu đến uy tín của t.ổ ch.ức Đ.ảng, của cá.c c.ơ qu.an tiến hành t.ố t.ụng, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và c.á nh.ân nên cần phải th.i h.ành k.ỷ l.uật ngh.iêm minh.

b.an B.í th.ư qu.yết đ.ịnh th.i h.ành k.ỷ l.uật ô.ng Năm bằng hình thức cá.ch chức Ủy viên b.an Thường v.ụ T.ỉnh ủ.y Đồng Nai nhiệm kỳ 2015- 020 và Trưởng b.an Nội chính T.ỉnh ủ.y Đồng Nai; đ.ề ngh.ị Ủ.y b.an Thường v.ụ Quốc hội x.e.m x.ét cho Năm thôi làm đại biểu Quốc hội kh.óa XIV.

Hoài Thu

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đã nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 11 triệu đ…