Trang chính Thời sự Giường bệnh 4 triệu đồng/ngày: so sá.nh với khá.ch sạn 5 sao là kh.ập kh.iễng?

Giường bệnh 4 triệu đồng/ngày: so sá.nh với khá.ch sạn 5 sao là kh.ập kh.iễng?

16 min read
Comments Off on Giường bệnh 4 triệu đồng/ngày: so sá.nh với khá.ch sạn 5 sao là kh.ập kh.iễng?
0
102

Bộ Y tế cho rằng, so sá.nh giá gi.ường bệnh dịch v.ụ 4 triệu đồng/ngày với khá.ch sạn 5 sao là kh.ập kh.iễng vì tiêu chí khá.c nhau

Bộ Y tế cho rằng, so sá.nh giá gi.ường bệnh dịch v.ụ 4 triệu đồng/ngày với khá.ch sạn 5 sao là kh.ập kh.iễng vì tiêu chí khá.c nhau (ảnh minh họa)

Chiều nay, 12/8, Bộ Y tế đã họp báo về những điểm mới tại Th.ô.ng tư hướng dẫn xây dựng giá dịch v.ụ ch.ăm s.óc s.ức kh.ỏe, kh.ám bệnh, ch.ữa b.ệnh theo y.êu c.ầu tại cá.c cơ sở y tế c.ô.ng lập. Đây là Th.ô.ng tư mới mà Bộ Y tế đang chuẩn b.ị b.an h.ành, dự kiến có hiệu lực th.i h.ành ngay từ quý 3/2019.

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Y tế cho biết, Th.ô.ng tư này chỉ b.an h.ành khung giá t.ối đa chứ kh.ô.ng phải b.an h.ành một mức giá dịch v.ụ kh.ám ch.ữa b.ệnh cố định. Tính chung, áp d.ụng th.ô.ng tư mới, viện phí điều chỉnh tăng bình quân như sau: giá kh.ám bệnh, ngày gi.ường tăng bình quân 4,4%, giá cá.c dịch v.ụ kỹ thuật y tế tăng 1,1%.

Trong đó, giá gi.ường dịch v.ụ theo y.êu c.ầu t.ối đa có thể lên đến 4 triệu đồng/ngày (với b.ệnh v.iện hạng đặc biệt), cá.c cơ sở y tế khá.c tại cá.c thành phố lớn được thu t.ối đa từ 900.000 đồng – 3 triệu đồng/ gi.ường/ ngày. Với b.ệnh v.iện hạng đặc biệt và hạng 1, tiền c.ô.ng kh.ám bệnh theo y.êu c.ầu kh.ô.ng quá 500.000 đồng/lần kh.ám; b.ệnh v.iện hạng 2 kh.ô.ng quá 400.000 đồng/lần kh.ám.

Trong khung giá này có rất nhiều mức giá dịch v.ụ khá.c nhau, ngay tiền gi.ường b.ệnh cũng được phân ra làm rất nhiều loại. Trên cơ sở khung giá t.ối đa Bộ Y tế b.an h.ành, cá.c b.ệnh v.iện phải xây dựng cá.c khung giá của b.ệnh v.iện m.ình cho phù hợp.

Đặc biệt, cá.c b.ệnh v.iện kh.ô.ng được áp d.ụng ngay mức giá t.ối đa mà phải xây dựng mức giá cụ th.ể của đ.ơn v.ị trên cở sở chất lượng dịch v.ụ và điều kiện kinh tế x.ã h.ội tại địa phương, theo phương pháp xây dựng giá do Bộ Tài chính hướng dẫn, trong đó có so sá.nh mặt bằng giá thị trường của dịch v.ụ đó để qu.yết đ.ịnh.

Theo ô.ng Liên, Th.ô.ng tư có qu.y đ.ịnh mức giá t.ối đa 4 triệu đồng/gi.ường/ngày đối loại 1 gi.ường/1 phòng. Song gi.ường đ.iều tr.ị có hàng chục loại nên kh.ô.ng phải cứ 1 gi.ường/1 phòng là được thu 4 triệu đồng mà cá.c b.ệnh v.iện phải xây dựng, qu.yết đ.ịnh giá cho từng loại gi.ường như: hồi sức tích cực, gi.ường sau cá.c ph.ẫu th.uật loại đặc biệt, loại 1, gi.ường đ.iều tr.ị nội kh.oa.

Tương tự, chi phí cá.c vật tư ch.ăm s.óc ng.ười b.ệnh cũng phải tính theo từng loại gi.ường. Tiền lương phải tính theo trình độ bá.c sĩ đ.iều tr.ị và m.ức đ.ộ ch.ăm s.óc của điều dưỡng. Người bệnh n.ặng, phải luôn có 1 điều dưỡng ch.ăm s.óc 24/24 giờ, ng.ười nhà kh.ô.ng phải ch.ăm s.óc thì giá khá.c với gi.ường cũng ch.ăm s.óc 24/24 giờ nhưng 1 điều d.ưỡng có th.ể phục v.ụ 2-3 hoặc 4 gi.ường…

“Có nhiều ý kiến so sá.nh giá 4 triệu đồng/gi.ường đ.iều tr.ị dịch v.ụ/ngày là quá cao, như khá.ch sạn 5 sao, nhưng so sá.nh thế rất khập khiễng. Giường bệnh này có tiêu chí rất c.ao, phục v.ụ ch.ăm s.óc b.ệnh nh.ân 24/24 giờ, đi kèm cả gi.ường phụ cho ng.ười nhà ch.ăm s.óc ng.ười b.ệnh…

Ông Liêm bá.c bỏ lo ng.ại cá.c b.ệnh v.iện sẽ lạm thu, tận thu, dùng của c.ô.ng để làm dịch v.ụ, bởi sẽ có những cơ chế giá.m s.át chặt chẽ, và cá.c b.ệnh v.iện phải đủ điều kiện mới được t.ổ ch.ức dịch v.ụ kh.ám ch.ữa b.ệnh theo y.êu c.ầu.

Theo qu.y đ.ịnh của Luật Quản lý sử d.ụng t.ài s.ản c.ô.ng, phải nộp đề á.n và phí thuê đất, tính khấu hao vật tư, hoàn trả l.ại cho nhà nước, kh.ô.ng nhập nhèm. Phải l.àm r.õ việc sử d.ụng khu vực này kh.ô.ng ả.nh h.ưởng tới vấn đề kh.ám ch.ữa b.ệnh được Nhà nước giao, kh.ám chữa BHYT, kh.ô.ng nằm ghép gi.ường…. Nguồn vốn xây dựng phải tự đi vay vốn; chỉ được sử d.ụng cá.c phần diện t.ích được giao khi đã th.ực h.iện được cá.c nhiệm v.ụ nhà nước giao.

Với cá.c b.ệnh v.iện sử d.ụng t.ài s.ản c.ô.ng để hoạt đ.ộng dịch v.ụ theo y.êu c.ầu hoặc sử d.ụng t.ài s.ản c.ô.ng để liên doanh, liên kết th.ực h.iện cá.c hoạt đ.ộng dịch v.ụ theo y.êu c.ầu, Bộ Y tế y.êu c.ầu phải có Đề á.n sử d.ụng t.ài s.ản vào mục đích liên doanh, liên kết, hoạt đ.ộng dịch v.ụ được cấp có th.ẩm qu.yền qu.yết đ.ịnh. Cá.c cơ sở này được qu.yết đ.ịnh mức giá nhưng kh.ô.ng được vượt qu.á m.ức giá t.ối đa qu.y đ.ịnh tại Th.ô.ng tư.

Bộ Y tế nhấn mạnh, giá dịch v.ụ ch.ăm s.óc s.ức kh.ỏe, kh.ám, ch.ữa b.ệnh theo y.êu c.ầu chỉ áp d.ụng với ng.ười có nhu cầu và tự nguyện đăng ký sử d.ụng cá.c dịch v.ụ ch.ăm s.óc s.ức kh.ỏe, kh.ám, ch.ữa b.ệnh theo y.êu c.ầu. .

Theo Baogiaothong.vn

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

k.ẻ đ.ánh cháu bé 12 tuổi đa ch.ấn th.ương có thể đối diện án ph.ạt nào?

Luật sư Hoàng t.ùng cho rằng, người đàn ông c.ôn đ.ồ đ.ánh cháu bé 12 tuổi đến ch.ấn th.ươ…