Trang chính Giải trí Hiếu Orio.n x.i.n l.ỗ.i vì c.lip kh.ỏ.a th.â.n ở Mã Pì Lèng

Hiếu Orio.n x.i.n l.ỗ.i vì c.lip kh.ỏ.a th.â.n ở Mã Pì Lèng

3 min read
Comments Off on Hiếu Orio.n x.i.n l.ỗ.i vì c.lip kh.ỏ.a th.â.n ở Mã Pì Lèng
0
132

Chiều 9-10, tr.ao đ.ổi với PLO về những h.à.nh đ.ộ.ng của m.ình, Hiếu Orion, chủ trang FB ph.á.t trực tiếp c.lip kh.ỏ.a th.â.n của nh.óm ng.ười đã g.ử.i lời x.i.n l.ỗi tới bạn đ.ọc.

“Sau khi làm x.o.ng t.ôi thấy đúng là ph.ả.n c.ả.m th.ậ.t, tôi đang viết lời x.in l.ỗi”, Hiếu Orion nói.

Theo Hiếu Orion, b.an đ.ầu nh.óm của anh chỉ m.uốn đến xe.m x.é.t th.ực t.ế ở khu vực Hà Giang và địa điểm xây nhà h.àn.g tr.á.i ph.ép Panorama. Sau khi đi th.ự.c t.ế, anh sẽ đ.ưa ra đ.á.n.h gi.á cá nh.â.n về địa điểm đó có th.ự.c s.ự h.ữ.u í.ch hay kh.ô.ng và có ả.nh h.ưởng môi Tr.ường kh.ô.ng.

“Việc chúng tôi làm là c.ả.m x.ú.c nhất thời, tôi ngồi ngh.ĩ l.ại cũng th.ấy ph.ả.n c.ả.m và đã đóng l.ại faceboook. Khi mở l.ại FB tôi sẽ đ.ă.ng lời x.in l.ỗ.i trên đó, dự kiến tôi sẽ m.ở l.ại 2-3 ngày n.ữa”, Hiếu tr.ầ.n t.ình.

Theo PLO

Load More In Giải trí
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Nên biết anh là ca sĩ chứ kh.ô.ng phải c.ô.ng lý ‘c.ôn đ.ồ’

b.ức x.úc trước h.ành v.i của ng.ười Ch.a b.ạo h.ành c.on, Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng 20 tr…