Trang chính Thời sự kh.ỏa th.ân “b.ảo v.ệ môi Tr.ường” có b.ị ph.ạt kh.ô.ng?

kh.ỏa th.ân “b.ảo v.ệ môi Tr.ường” có b.ị ph.ạt kh.ô.ng?

6 min read
Comments Off on kh.ỏa th.ân “b.ảo v.ệ môi Tr.ường” có b.ị ph.ạt kh.ô.ng?
1
97

Cá.c trang m.ạng x.ã h.ội đang l.an tr.uyền hình ảnh một nh.óm ng.ười chụp ảnh kh.ỏa th.ân trên đ.èo Mã Pì Lèng với lý do đưa ra là để kêu gọi b.ảo v.ệ môi Tr.ường. Vậy kh.ỏa th.ân “b.ảo v.ệ môi Tr.ường” có b.ị ph.ạt kh.ô.ng?

Kh.ô.ng m.ặc qu.ần, áo hoặc m.ặc qu.ần áo lót ở nơi hội họp đô.ng ng.ười, cá.c địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của c.ơ qu.an Nhà nước, t.ổ ch.ức ch.ính tr.ị, t.ổ ch.ức kinh tế, t.ổ ch.ức x.ã h.ội sẽ b.ị ph.ạt c.ảnh c.áo hoặc ph.ạt tiền từ 60.000 đồng – 100.000 đồng.

Tuy nhiên, đây là qu.y đ.ịnh được nêu tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 73/2010/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ ngày 28/12/2013 và được thay thế bởi Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Song tuyệt nhiên Nghị định 167 kh.ô.ng hề qu.y đ.ịnh lỗi này.

kh.ỏa th.ân b.ảo v.ệ môi Tr.ường

kh.ỏa th.ân b.ảo v.ệ môi Tr.ường có b.ị ph.ạt kh.ô.ng?

Thêm vào đó, dù Điều 8 Luật Du lịch 2017 có nêu, khá.ch du lịch, cộng đồng dân cư và t.ổ ch.ức, c.á nh.ân khá.c phải có thái độ ứng x.ử văn minh, lịch sự nhằm n.âng cao hình ảnh đất nước, c.on ng.ười và du lịch Việt n.am nhưng cũng kh.ô.ng hề có chế tài cụ thể để x.ử l.ý với h.ành v.i kh.ỏa th.ân.

Do vậy, hiện nay, vẫn chưa có cơ sở ph.áp l.ý để x.ử ph.ạt đối với h.ành v.i kh.ỏa th.ân.

Nhưng mới đây, tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 167/2013 qu.y đ.ịnh ph.ạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng đối với h.ành v.i khiêu d.âm, k.ích d.ục nơi c.ô.ng cộng.

Mà theo t.inh th.ần hướng dẫn của Th.ô.ng tư 09/2010/TT-BVHTTDL (đã hết hiệu lực) khiêu d.âm là h.ành v.i dùng hình ảnh, ngôn ngữ, âm thanh, hành đ.ộng kh.êu g.ợi, k.ích th.ích d.âm ô, h.am m.uốn t.ình d.ục trái với truyền thống đ.ạo đ.ức, thuần phong mỹ tục dân tộc Việt n.am trong đó có kh.ỏa th.ân.

Nếu dự thảo này được th.ô.ng qua, Tr.ường hợp kh.ỏa th.ân ở nơi c.ô.ng cộng có thể sẽ b.ị ph.ạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng.

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Cháu bé duy nhất sống sót sau vụ t.ai n.ạn 3 người ch.ế.t ở Thanh Hoá: Sức khỏe đã dần ổn định, kh.ông còn nguy hiểm đến tính mạng

Bé Nhật nhập viện trong tình trạng ch.ấn th.ương vùng đầu, rạn xương vùng thái dương. Đội …