Trang chính Giải trí Ốc Thanh Vân đề x.uất cá.ch l.y c.ô giáo đ.á nh h.ọc s.inh lớp 2 tại thành phố Hồ Chí Minh

Ốc Thanh Vân đề x.uất cá.ch l.y c.ô giáo đ.á nh h.ọc s.inh lớp 2 tại thành phố Hồ Chí Minh

14 min read
Comments Off on Ốc Thanh Vân đề x.uất cá.ch l.y c.ô giáo đ.á nh h.ọc s.inh lớp 2 tại thành phố Hồ Chí Minh
0
95

Lướt FB thấy Ốc Thanh Vân b.ứ.c x.ú.c chia sẻ b.ài viết về việc c.ô giáo t.iểu học đ.á.nh h.ọc s.inh lớp 2 trong giờ học. Thật sự ai làm Ch.a làm M.ẹ th.ấy c.ả.nh này mà kh.ô.ng n.ó.ng m.áu cơ chứ.th.eo d.õi th.ô.ng tin v.ụ việc c.ô giáo liên tục đ.á.nh v.ào đ.ầu, đ.ậ.p m.ạ.nh vào v.ai, véo tai h.ọc s.inh nhiều lần được phụ h.uynh ghi l.ại bằng camera b.í m.ật đặt trong lớp học đang kh.iến nhiều ng.ười ph.ẫ.n n.ộ b.à M.ẹ 3 c.on Ốc Thanh Vân b.ức x.úc viết trên trang c.á nh.ân: “c.ô giáo? Môn cơ bản nhất là Giáo d.ục c.ô.ng dân, nh.â.n cá.ch thế này dạy ai? Kh.ổ th.ân học trò. Gặp trúng một co.n qu.ỷ. Ch.a M.ẹ thấy thế này thì x.ó.t c.on xé lòng. May là ph.ụ h.u.ynh gắn camera r.ồi ph.á.t hiện sớm. Đi dạy mà đúng b.é nào ng.ỗ ngh.ịch, qu.ậ.y phá chắc b.à này bả đ.ậ.p n.á.t x.ương. Đừng đình chỉ c.ô.ng tá.c b.à ta. Phải cá.ch ly c.on m.ụ này luôn ấy. Cái này là á.c từ trong m.áu r.ồi, kh.ô.ng s.á.m h.ố.i được đâu!”

  D.òng tr.ạ.ng thái của Ốc Thanh Vân trên trang c.á nh.ân

Dòng tr.ạ.ng th.á.i của Ốc Th.anh V.ân nh.ận được nhiều chia sẻ từ quý ph.ụ h.uynh có c.on nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng cá.c Th.ầy c.ô nên có hành đ.ộ.ng x.ử ph.á.t nh.ẹ nh.àng t.â.m l.ý hơn đối với những Tr.ường hợp h.ọc s.inh chưa ng.o.an chứ kh.ô.ng nên L.ạm d.ụng hay x.â.m h.ại th.ân th.ể h.ọc s.inh ở bất kì m.ức đ.ộ nào.

Ốc Thanh Vân và 3 nhóc tỳ đ.á.ng yêu của m.ình

Th.ô.ng tin về v.ụ việc c.ô giáo đ.á.nh h.ọc s.inh lớp 2:

Trong đ.oạn c.lip được đăng tải trên báo ng.ười đưa tin, chỉ trong hơn 2 ph.út, c.ô giáo H. gọi h.ọc s.inh lên bục giảng trả b.ài, có véo tai liên tiếp nhiều e.m. Một góc khuất của camera quay được 12 h.ọc s.inh nhưng theo qu.a.n s.á.t, có đến 5 e.m b.ị c.ô đ.á.nh v.ào đ.ầu, đ.ậ.p m.ạ.nh vào v.ai, véo tai và k.éo tai lên xuống nhiều lần trong thái độ gi.ậ.n d.ữ; tay này chỉ vào h.ọc s.inh, tay kia chống nạnh. Chia sẻ với báo ng.ười đưa tin, đại d.iện chi hội ph.ụ huynh (xin được gi.ấu tên) lớp 2/11, ngày 22/8 cá.c c.on vào năm học mới và nh.ận lớp. Chỉ một ngày sau, cá.c c.on về nhà thường kể l.ại với phụ h.uynh rằng, cá.c c.on ở lớp thường xuyên b.ị c.ô giáo H. đ.á.nh đ.ập, th.ậ.m chí đã có những b.é s.ợ kh.ô.ng dám đi học.

Sau đó cá.c ph.ụ h.u.ynh lớp 2/11 đã lên nh.ó.m Ch.at Zalo chung b.ày tỏ th.ái độ b.ứ.c x.úc. Một số phụ h.u.ynh đã điện thoại tr.ao đ.ổi với giáo V.iện chủ nhiệm tuy nhiên, gi.áo v.iên này phủ nh.ận lời t.ố cá.o của h.ọc s.inh.

Hình ảnh c.ắt ra từ video c.lip

Quyết tâm l.àm r.õ sự việc, một vị ph.ụ h.uynh đã b.í m.ật g.ắn camera trong lớp để ghi l.ại quá trình dạy học của c.ô giáo H. tại lớp 2/11. Kết quả kh.iến nhiều ph.ụ h.uynh s.ốc khi ch.ứng k.iến những h.à.nh vi b.ạo l.ực mà c.on e.m m.ình phải ch.ị.u đ.ựng khi r.ời xa v.ò.ng tay Ch.a M.ẹ. Cũng theo vị đại diện chi hội ph.ụ h.uynh lớp 2/11, việc c.ô giáo H. thường xuyên đ.á.nh cá.c e.m đã để l.ại h.ậu qu.ả khá n.ặ.ng n.ề lên một e.m h.ọc s.inh của lớp.

Đó là Tr.ường hợp của e.m h.ọc s.inh D.G.B.. Năm học 2018 – 2019, khi còn học lớp 1, e.m B. có những tr.iệu ch.ứng t.ă.ng đ.ộng, được giới thiệu đưa đi đ.iều tr.ị tại b.ệnh v.iện 1A (đường Lý Thường Kiệt, qu.ậ.n Tân Bình, TP.HCM). Theo đ.á.nh giá của bá.c sĩ đ.iều tr.ị, sau quá trình c.an th.iệp t.âm l.ý từ đ.ầu năm 2019 đến thá.ng 7/2019, b.é B. đã có những chuyển biến t.ích c.ực về b.ệ.nh lý, đã hợp tá.c với bạn bè, chơi trò chơi, b.ắ.t đ.ầu t.ự t.in thể hi.ện bản th.ân, dần th.am gia vào cá.c m.ô.n học phụ. Nhưng theo ghi nh.ận trong kh.oảng đ.ầu năm học mới 2019 – 2020, e.m B. b.ắt đ.ầu có những c.ơn t.ức gi.ận, m.ệ.t m.ỏ.i, khí sắc của tr.ẻ tr.ầ.m cảm trở l.ại.Lúc này, bá.c sĩ M. – ng.ười đ.iều tr.ị t.âm lý cho e.m B. ph.ỏng đ.oá.n, e.m B. có d.ấu h.iệu b.ị b.ạo h.ành, ng.uy h.iểm có thể d.ẫn đ.ến b.ệ.nh t.ự k.ỷ..

Nguồn ảnh: Tổng hợp

Load More In Giải trí
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Nên biết anh là ca sĩ chứ kh.ô.ng phải c.ô.ng lý ‘c.ôn đ.ồ’

b.ức x.úc trước h.ành v.i của ng.ười Ch.a b.ạo h.ành c.on, Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng 20 tr…