Trang chính Giáo dục Trả l.ương triệu tám mà đ.òi tuyển ng.ười tài, b.uồn c.ười thật

Trả l.ương triệu tám mà đ.òi tuyển ng.ười tài, b.uồn c.ười thật

32 min read
Comments Off on Trả l.ương triệu tám mà đ.òi tuyển ng.ười tài, b.uồn c.ười thật
1
471

Nhiều chuyên gia cho rằng: Muốn n.âng cao ch.ất l.ượng của ng.ười gi.áo v.iên thì trước tiên phải đ.ảm b.ảo cuộc sống của họ. Giáo viên phải s.ống được bằng đồng lương.

Mức lương thấp kh.ô.ng th.u h.út được sinh viên giỏi, gi.áo v.iên giỏi

Trong th.ô.ng báo tuyển d.ụng gi.áo v.iên của một trường c.ô.ng lập trên địa b.àn Hà Nội có ghi đ.iều kiện tuyển d.ụng:

Cá nhân có h.ộ kh.ẩu tại Hà Nội

Có t.inh th.ần trá.ch nhiệm cao, thân thiện, yêu nghề, yêu thương h.ọc s.inh

Tá.c phong nhanh nhẹn, ngoại hình khá, có t.inh th.ần trá.ch nhiệm cao.

Ưu tiên những ng.ười có nguyện vọng gắn bó lâu dài.

Ưu tiên những ng.ười có kinh ngh.iệm làm việc, có năng lực t.ổ ch.ức cá.c hoạt đ.ộng ng.oại kh.óa, hoạt đ.ộng giáo d.ục.

Độ t.uổi: Kh.ô.ng quá 35 t.uổi

Tốt ngh.iệp Đại học Sư Phạm I, Đại học Sư phạm – Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Sư phạm II- Hà Nội

Có trình độ tiếng Anh t.ốt, thành thạo tin học văn phòng

Nhìn th.ô.ng báo tuyển d.ụng gi.áo v.iên như này, nhiều sinh viên Sư phạm l.ắc đ.ầu lè lưỡi vì y.êu c.ầu cao mà mức lương hợp đồng chỉ có 1,8 triệu đồng/ thá.ng.

Sinh viên hóm hỉnh: “Đọc những y.êu c.ầu này tôi cứ tưởng họ đang tuyển chuyên gia” hoặc “Với mức lương 1,8 triệu đồng/ thá.ng bằng với lương làm thêm tại quá.n cafe nhưng y.êu c.ầu tương đương mức lương 18 triệu đồng/ thá.ng”.

Lương thấp, gi.áo v.iên giỏi kh.ó lòng toàn tâm toàn ý cho c.ô.ng việc (Ảnh:vtv.vn)

Đây là một câu chuyện phản á.nh thực trạng tuyển d.ụng gi.áo v.iên hiện nay: Yêu cầu cao nhưng mức lương l.ại rất thấp.

Điều này d.ẫn đ.ến t.ình tr.ạng: Sinh viên giỏi “né” ngành Sư Phạm, gi.áo v.iên giỏi xếp bút ngh.iêng về quê…chăn vịt.

Theo Phó gi.áo s.ư Trần Xuân Nhĩ: Muốn n.âng cao chất lượng của gi.áo v.iên, trước tiên phải n.âng lương cho họ!

Thầy Nhĩ nói: “Theo tôi chất lượng của giáo d.ục được t.ạo n.ên bởi đội ngũ gi.áo v.iên. Họ là những ng.ười trực tiếp đứng lớp, giảng b.ài.

Cho nên nếu m.uốn n.âng cao ch.ất l.ượng của gi.áo v.iên thì phải đ.ảm b.ảo cho họ có mức lương và đời sống t.ốt”.

Thầy Nhĩ dẫn chứng và đối chiếu với một số quốc gia: “Tôi đi một số quốc gia họ rất coi tr.ọng ng.ười gi.áo v.iên. Lương của gi.áo v.iên có thể nuôi sống một gia đình.

Trong khi tại Việt Nam, nếu một nhà giáo chỉ có thu nhập 3-4 triệu đồng/ thá.ng thì kh.ô.ng thể nào đủ l.o cho cuộc sống của họ chứ đừng nói đến nuôi dạy c.on cái và có t.ài s.ản tích lũy”.

Phó gi.áo s.ư Trần Xuân Nhĩ cho rằng: Nâng lương cho gi.áo v.iên trước r.ồi mới t.ính đến chuyện n.âng cao chất lượng (Ảnh:Thùy Linh)

Nhiều chuyên gia cho rằng: Mức lương của gi.áo v.iên hiện nay chưa t.ương x.ứng với những gì thầy c.ô bỏ ra.

Đây cũng là một trong những yếu t.ố d.ẫn đ.ến ngành Sư ph.ạm đang kh.ô.ng thu hút được sinh viên giỏi và nhiều gi.áo v.iên giỏi bỏ nghề làm những c.ô.ng việc khá.c.

Thực tế trong những năm qua, nhiều trường Sư phạm đang g.ặp kh.ó trong vấn đề tuyển sinh.

Giáo sư Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã chỉ ra 3 ng.uyên nh.ân chính kh.iến sinh viên giỏi ít mặn mà với ngành sư phạm: việc làm c.ạnh tr.anh, th.u nh.ập th.ấp, cơ hội thăng tiến và tôn vinh kh.ô.ng cao.

Thực trạng này đúng với cả những gi.áo v.iên dạy giỏi trong cá.c trường c.ô.ng lập.

Lấy m.ức l.ương của một gi.áo v.iên hợp đồng tại huyện Mỹ Đức ( Hà Nội) chỉ có 1,2 triệu đồng/ thá.ng.

Trong khi đó để h.oàn th.ành một kh.óa học và thi ch.ứng chỉ tiếng Anh, tin học cũng phải m.ất ngó.t ngh.ét từ 6 đến 7 triệu đồng.

Như vậy ng.ười gi.áo v.iên phải làm qu.ần qu.ật 6-7 thá.ng mới đ.ủ l.ương để đi học, n.âng cao k.iến th.ức.

Lương thấp, nhiều gi.áo v.iên vất vả mưu sinh (Ảnh: Vũ Ninh)

Có một số câu chuyện vừa đ.au l.òng, vừa đ.á.ng t.iếc. Tr.ường hợp của thầy Nguyễn Minh Tuấn, sau khi học xong Đại học Sư phạm Hà Nội nh.ận dạy hợp đồng tại huyện Mỹ Đức.

Thầy Tuấn c.ô.ng tá.c 6 năm với mức lương hợp đồng mỗi thá.ng là hơn 1 triệu đồng.

Trong khi đó nói về chuyên môn thầy Tuấn rất xuất sắc: bồi dưỡng h.ọc s.inh giỏi, thành thạo ngoại ngữ, tin học…Thầy còn giỏi đến mức biên soạn sá.ch phục v.ụ việc ôn tập cho h.ọc s.inh giỏi.

Tuy nhiên trong thá.ng 5/2019, thầy gọi điện cho ph.óng viên than thở: “Anh sẽ bỏ nghề và vào miền Nam sau đó lên núi ở ẩ.n một thời gian. Cuộc sống và c.ô.ng việc quá m.ệt m.ỏi, kh.ô.ng thể cố được n.ữa”.

Như vậy đang có một nghịch lý rằng: Yêu cầu cho gi.áo v.iên ngày càng cao nhưng đời sống của họ vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Giáo sư Phan Quang Trung nh.ận định: “Kh.ô.ng chỉ đối với riêng ngành giáo d.ục mà vấn đề về tiền lương là ng.uyên nh.ân của sự trì trệ của đất nước và x.ã h.ội.

Một sự thay đổi cơ bản về tiền lương có ỹ nghĩa rất lớn. Có những ng.ười gi.áo v.iên chỉ có 1,3 triệu đồng thì họ sống làm sao được”.

Nâng lương cho gi.áo v.iên trước, n.âng cao chất lượng gi.áo v.iên sau

Ngày 13/8/2019, Bộ Giáo d.ục và Đào tạo b.an h.ành Chỉ thị về nhiệm v.ụ và giải pháp năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo d.ục.

Chỉ thị nêu rõ 9 nh.óm nhiệm v.ụ chủ yếu và 5 nh.óm giải pháp cơ bản th.ực h.iện trong năm học 2019 – 2020.

Đây là những nh.óm nh.iệm v.ụ và giải pháp đã được toàn ngành triển kh.ai x.uyên s.uốt trong 3 năm qua, c.ăn c.ứ tình hình cụ thể, mỗi năm sẽ có những hoạt đ.ộng t.rọng t.âm để triển kh.ai th.ực h.iện theo hướng đ.ảm b.ảo chất lượng và hiệu quả cá.c hoạt đ.ộng giáo d.ục ở từng bậc học.

Một trong 9 nh.óm nhiệm v.ụ được đưa ra: Nâng cao ch.ất l.ượng đội ngũ gi.áo v.iên và cá.n bộ quản lý giáo d.ục cá.c cấp.

Bên cạnh đó 5 nh.óm giải pháp cơ bản b.ao gồm:

Hoàn thiện th.ể ch.ế, đ.ẩy m.ạnh cải cá.ch h.ành ch.ính về giáo d.ục và đào tạo;

Nâng cao năng lực l.ãnh đ.ạo, quản lý của cá.n bộ quản lý giáo d.ục;

T.ăng c.ường cá.c nguồn lực đ.ầu tư cho giáo d.ục và đào tạo;

Tăng cường c.ô.ng tá.c khảo thí và k.iểm đ.ịnh, đ.á.nh giá ch.ất l.ượng giáo d.ục;

Đ.ẩy m.ạnh c.ô.ng tá.c truyền th.ô.ng về giáo d.ục và đ.ào t.ạo.

Như vậy trong 5 nh.óm giải pháp gi.ải qu.yết 9 nh.óm nhiệm v.ụ kh.ô.ng có nói đến việc n.âng cao đ.ời s.ống của gi.áo v.iên cụ thể là đ.ảm b.ảo thu nhập từ c.ô.ng việc dạy học (n.âng lương).

Lương 1,3 triệu đồng/ thá.ng nhưng tiền học ch.ứng chỉ tiếng Anh, tin học lên đến 6, 7 triệu, gi.áo v.iên làm sao có đủ (Ảnh: Vũ Ninh)

Phóng viên Báo Điện t.ử Giáo d.ục Việt Nam đã đặt câu hỏi với Phó gi.áo s.ư Trần Xuân Nhĩ về: Mối qu.an h.ệ giữa việc tăng lương gi.áo v.iên và n.âng cao chất l.ượng đội ngũ dạy học.

Phó gi.áo s.ư Trần Xuân Nhĩ nói: “Hai việc này tất nhiên phải có mối qu.an h.ệ chặt chẽ với nhau.

Nếu chúng ta n.âng cao chất lượng gi.áo v.iên nhưng mức lương của họ chưa đủ sống b.ắt b.uộc họ phải làm chân trong, chân ngoài.

Nếu gi.áo v.iên v.ừa b.ận dạy học mà còn phải vất vả mưu sinh: buôn bá.n, đồng á.ng…thì làm sao họ tập trung c.ô.ng tá.c được

Cho nên làm được cái việc gi.ải qu.yết vấn đề đời sống, chính sá.ch cho gi.áo v.iên, n.âng lương cho gi.áo v.iên thì hãy nghĩ đến việc n.âng cao chất lượng giáo d.ục.

Nếu ch.ất l.ượng gi.áo v.iên đã thấp mà đ.ời s.ống của họ cũng thấp thì họ b.uộc phải lo cho đời sống của m.ình trước r.ồi mới tính đến chuyện dạy học sau”.

Theo thầy Nhĩ việc n.âng lương cho gi.áo v.iên cần phải làm trước, làm ngay: “Nếu n.âng lương cho họ thì họ mới tập trung giảng dạy, n.âng cao chất lượng lên được.

Người gi.áo v.iên đóng một v.ai trò qu.yết đ.ịnh đến ch.ất l.ượng của giáo d.ục. Thực tế mấy kỳ thi qua, điểm thi ngoại ng.ữ rất k.ém.

Một phần ng.uyên nh.ân là ở ta chưa có nhiều gi.áo v.iên giỏi về ngoại ngữ. Nhưng nếu bản thân gi.áo v.iên m.uốn đi học để cải thiện ngoại ngữ thì bản thân họ phải có tiền trước đã.

Lương còn kh.ô.ng đủ nuôi gia đình, ng.ười gi.áo v.iên sao nghĩ đến những chuyện khá.c được”.

Lương gi.áo v.iên được coi là thấp so với nhiều ngành khá.c (Ảnh minh họa: DAD 15)

Câu chuyện về mức lương của gi.áo v.iên đã được nhiều chuyên gia và ng.ười làm giáo d.ục phân tích.

Tiến sĩ Vũ Minh Đức, Ch.ủ t.ịch Cô.ng đoàn Giáo d.ục Việt Nam cho biết: “Luật giáo d.ục và luật lao đ.ộng hiện nay đều đang s.ửa đ.ổi.

Một vấn đề đặt ra là làm sao để lu.ật gi.áo d.ục và luật lao đ.ộng phải thống nhất m.ức lư.ơng c.ơ bản của gi.áo v.iên phải cao hơn mức lương t.ối thiểu vùng”.

Để dẫn chứng cho vấn đề này, Tiến sĩ Vũ Minh Đức nêu ra cá.c ví d.ụ:

“Nhiều trường chúng tôi có dịp đến chẳng hạn như trường Phổ th.ô.ng Dân tộc nội trú Bắc Hà lương của c.ô nuôi chỉ có 1,3 triệu đồng.

Hay như ngay tại Thanh Oai, Hà Nội có những th.ầy gi.áo dạy hợp đồng 21 năm mà lương cũng chỉ 1,3 triệu đồng.

Trước những ý kiến như trên, kính mong Bộ Giáo d.ục và Đào tạo ngh.iên c.ứu đưa thêm vào 5 nh.óm giải ph.áp trong đó có nh.óm giải ph.áp: Nâng lương, cải thiện đ.ời s.ống cho gi.áo v.iên để họ yên tâm c.ô.ng tá.c.

Vũ Ninh/ https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/tra-luong-trieu-tam-ma-doi-tuyen-nguoi-tai-buon-cuoi-that-post201528.gd

Load More In Giáo dục
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Chính thức: Kiến nghị Chính phủ cho toàn bộ HS-SV nghỉ hết tháng 03, tháng 07 mới thi THPT Quốc gia

Văn bản đã được gửi đến Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Bộ Lao độn…