Trang chính Kinh doanh Trưởng Ban pháp chế Vingroup xin rút kh.ỏi nh.óm chuyên gia sửa Luật Đất đai

Trưởng Ban pháp chế Vingroup xin rút kh.ỏi nh.óm chuyên gia sửa Luật Đất đai

14 min read
Comments Off on Trưởng Ban pháp chế Vingroup xin rút kh.ỏi nh.óm chuyên gia sửa Luật Đất đai
0
121

Gần một tuần sau khi Quyết định thành lập Nhóm chuyên gia, Ban soạn thảo, Tổ biên tập được ký, b.à Hồ Ngọc Lâm, Trưởng Ban pháp chế của Tập đoàn Vingroup – đại diện duy nhất của doanh ngh.iệp có tên trong nh.óm chuyên gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã xin rút, thôi tham gia.

Khu phức hợp Cô.ng viên trung tâm Vinhome trên sô.ng Sài Gòn, TP.HCM, ngày 4/7/2019. (Ảnh: Shutterstock)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà vừa ký b.an h.ành Quyết định số 2080/QĐ-BTNMT, ngày 14/8/2019, thành lập b.an soạn thảo, tổ biên tập, nh.óm chuyên gia và b.an h.ành Kế hoạch xây dựng dự á.n Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà là Trưởng Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, kiêm Tổ trưởng Tổ biên tập và th.ường tr.ực Tổ biên tập.

Phụ lục III đính kèm Quyết định c.ô.ng b.ố danh sá.ch nh.óm chuyên gia, gồm:

  1. TS. Phạm Khôi Nguyên, nguyên Bộ trưởng Bộ TN-MT;
  2. GS.TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Uỷ b.an Pháp luật của Quốc hội;
  3. PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, Phó ch.ủ t.ịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương;
  4. PGS.TS Trần Quốc Toản, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
  5. Ông Lê Văn Lịch, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai;
  6. Phó GS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng bộ môn Luật Đất đai, Đại học Luật Hà Nội;
  7. Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng b.an Pháp chế, Phòng Thương mại Cô.ng ngh.iệp Việt Nam;
  8. Bà Hồ Ngọc Lâm, Trưởng Ban pháp chế của Tập đoàn Vingroup;
  9. Ông Trần Hùng Phi, nguyên C.ục tr.ưởng Cục Kiểm soát quản lý và sử d.ụng đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, Thường trực Nhóm.

Theo đó, b.à Lâm là đại diện duy nhất của doanh ngh.iệp có tên trong nh.óm chuyên gia.

Theo Quyết định 2080, nh.óm chuyên gia có trá.ch nhiệm ngh.iên c.ứu, tư vấn b.an soạn thảo, tổ biên tập và tham gia góp ý trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý và hoàn thiện dự á.n luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Ban soạn thảo, tổ biên tập có trá.ch nhiệm ph.ối h.ợp đ.ơn v.ị được giao chủ trì soạn thảo và cá.c đ.ơn v.ị có l.iên qu.an để hoàn th.ành v.iệc soạn thảo dự á.n luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ và cá.c thủ tục do ph.áp l.uật qu.y đ.ịnh để trình Chính phủ và Quốc hội.

Một số nội dung c.ô.ng việc l.iên qu.an đến kế hoạch xây dựng, trình dự á.n luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, gồm: tham vấn quy hoạch, kế hoạch sử d.ụng đất; th.u h.ồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử d.ụng đất; Tham vấn kinh tế đất, giá đất, b.ồi th.ường, h.ỗ tr.ợ, tái định cư khi Nhà nước th.u h.ồi đất; Tham vấn qu.y đ.ịnh chung, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nh.ận, chế độ sử d.ụng đất, quyền và nghĩa v.ụ của ng.ười sử d.ụng đất; giá.m s.át, thanh tra, gi.ải qu.yết tr.anh ch.ấp, khiếu nại, t.ố c.áo và x.ử l.ý v.i ph.ạm l.iên qu.an đến đất đai…

Kinh phí chi cho nhiệm v.ụ soạn thảo dự á.n luật do ng.ân sá.ch nhà nước cấp và cá.c nguồn h.ỗ tr.ợ khá.c th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.

Về việc b.à Lâm có tên trong danh sá.ch nh.óm chuyên gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, trả lời trên Infonet, ô.ng Đào Trung Chính – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN-MT) cho biết chuyên gia chỉ tư vấn, “kh.ô.ng phải là b.an soạn thảo, tổ biên tập“. Ngoài ra, ô.ng Chính cho hay trong quá trình soạn thảo còn ph.ối h.ợp với VCCI, cá.c Hiệp hội để lấy ý kiến của cá.c chuyên gia khá.c n.ữa.

Còn việc chỉ có một đại diện của doanh ngh.iệp trong nh.óm, ô.ng Chính cho biết ng.ười tham gia trên t.inh th.ần tự nguyện, “những ng.ười t.ừ ch.ối thì kh.ô.ng đ.ưa v.ào danh sá.ch”.

Theo VnEc.onomy, đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết b.à Lâm tham gia với tư cá.ch c.á nh.ân, kh.ô.ng đăng ký dưới tư cá.ch đại diện Vingroup. Sá.ng ngày 20/8, b.à Lâm đã làm đ.ơn gửi Bộ TN&MT xin rút kh.ỏi danh sá.ch nh.óm chuyên gia.

Sơn Nguyên

Load More In Kinh doanh
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều doanh nghiệp, ngành hàng có thể đóng cửa vì dịch Covid-19

Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước ‘nguy cơ kép’ khi nguồn cung cho sản…