Trang chính Thời sự Từ 1-7-2020, n.ợ thuế dưới 15 tỉ đồng có thể được xóa

Từ 1-7-2020, n.ợ thuế dưới 15 tỉ đồng có thể được xóa

15 min read
Comments Off on Từ 1-7-2020, n.ợ thuế dưới 15 tỉ đồng có thể được xóa
0
114

Việc x.ử l.ý n.ợ phải trá.nh việc L.ợi d.ụng chính sá.ch để tr.ục l.ợi và cố tình chây ỳ, n.ợ thuế.

Như PLO đưa tin, sá.ng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng trình b.ày dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kh.oanh tiền n.ợ thuế, xóa tiền ph.ạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với ng.ười nộp thuế (NNT) kh.ô.ng còn khả năng nộp.

Từ 1-7-2020, n.ợ thuế dưới 15 tỉ đồng có thể được xóa - ảnh 1Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng đ.ề ngh.ị Quốc hội cho cơ chế để x.ử l.ý n.ợ đọng thuế kh.ô.ng có khả năng th.u h.ồi.

Dự thảo này nhằm qu.y đ.ịnh về kh.oanh tiền n.ợ thuế, xóa tiền ph.ạt chậm nộp, tiền chậm nộp (x.ử l.ý n.ợ) đối với NNT kh.ô.ng còn khả năng nộp ng.ân sá.ch nhà nước. Cá.c khoản n.ợ b.ao gồm tiền thuế, tiền ph.ạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền ph.ạt v.i ph.ạm hành chính trong lĩnh vực thuế, H.ải qu.an phát sinh trước ngày Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực th.i h.ành.

Có b.ốn nguyên tắc x.ử l.ý n.ợ, trong đó đ.á.ng chú ý là: Việc x.ử l.ý n.ợ nhằm tạo điều kiện tháo gỡ kh.ó kh.ăn cho NNT nhưng phải phòng ngừa và ng.ăn ch.ặn việc L.ợi d.ụng chính sá.ch để tr.ục l.ợi và cố tình chây ỳ, n.ợ thuế.

Cá.c Tr.ường hợp đã được xóa tiền ph.ạt chậm nộp, tiền chậm nộp kh.ô.ng đúng qu.y đ.ịnh hoặc quay l.ại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thì qu.yết đ.ịnh xóa n.ợ, kh.oanh n.ợ (nếu có) sẽ b.ị h.ủy và khoản n.ợ được xóa phải nộp vào ng.ân sá.ch.

Cá.c b.iện ph.áp x.ử l.ý n.ợ b.ao gồm kh.oanh n.ợ, xóa tiền ph.ạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn n.ợ đến trước ngày 1-7-2020. Cá.c khoản n.ợ phát sinh trước thời gian này cần b.áo c.áo Quốc hội. NNT b.ị thiệt h.ại vật chất do gặp th.iên t.ai, th.ảm h.ọa, dịch B.ệnh, h.ỏa h.oạn, t.ai n.ạn b.ất ng.ờ cũng được xóa cá.c khoản n.ợ trước ngày 1-7-2020.

X

Ngoài ra, NNT cung ứng hàng hóa, dịch v.ụ được thanh toá.n trực tiếp bằng nguồn vốn NSNN mà chủ đ.ầu tư chưa thanh toá.n cũng được xóa tiền ph.ạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn n.ợ đến trước ngày 1-7-2020.

Tất cả Tr.ường hợp này phải tuân thủ những qu.y đ.ịnh khá ngh.iêm ngặt về trình tự, h.ồ s.ơ và thủ tục.

Dự thảo nghị quyết cũng dự kiến th.ẩm qu.yền kh.oanh n.ợ, xóa n.ợ. Theo đó, thủ trưởng c.ơ qu.an quản lý thuế quản lý trực tiếp NNT qu.yết đ.ịnh việc kh.oanh n.ợ.

Về th.ẩm qu.yền xóa n.ợ, dự thảo đề xuất qu.y đ.ịnh Thủ tướng qu.yết đ.ịnh xóa n.ợ đối với Tr.ường hợp n.ợ tiền ph.ạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 15 tỉ đồng trở lên; Bộ trưởng Bộ Tài chính qu.yết đ.ịnh xóa n.ợ đối với Tr.ường hợp n.ợ tiền ph.ạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 10 tỉ đồng đến dưới 15 tỉ đồng.

n.ợ từ 5 tỉ đồng đến dưới 10 tỉ đồng, xóa n.ợ thuộc th.ẩm qu.yền của tổng C.ục tr.ưởng Tổng cục Thuế, tổng C.ục tr.ưởng Tổng cục H.ải qu.an. n.ợ dưới 5 tỉ đồng được giao cho ch.ủ t.ịch UBND cấp tỉnh qu.yết đ.ịnh xóa.

Còn đối với c.á nh.ân, c.á nh.ân kinh doanh, hộ g.ia đ.ình, hộ kinh doanh thì giao th.ẩm qu.yền cho ch.ủ t.ịch UBND cấp tỉnh xóa n.ợ theo đ.ề ngh.ị của c.ơ qu.an quản lý thuế.

Dự thảo nghị quyết nếu được Quốc hội biểu quyết th.ô.ng qua sẽ có hiệu lực từ 1-7-2020.

Những đ.ối t.ượng nào được x.ử l.ý n.ợ?

+ NNT là ng.ười đã ch.ế.t, ng.ười b.ị t.òa á.n tuyên b.ố là đã ch.ế.t, m.ất t.ích hoặc m.ất năng lực h.ành v.i d.ân s.ự.

+ Đơn vị NNT đã, đang và có qu.yết đ.ịnh giải thể.

+ NNT đã nộp đ.ơn y.êu c.ầu mở thủ tục phá sản hoặc b.ị ng.ười có quyền, nghĩa v.ụ l.iên qu.an nộp đ.ơn y.êu c.ầu mở thủ tục phá sản th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật về phá sản;

+ NNT kh.ô.ng còn hoạt đ.ộng kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cá.c c.ơ qu.an có th.ẩm qu.yền kh.ô.ng còn hoạt đ.ộng.

+ NNT đã b.ị c.ơ qu.an quản lý thuế có văn bản đ.ề ngh.ị c.ơ qu.an có th.ẩm qu.yền hoặc đã b.ị c.ơ qu.an có th.ẩm qu.yền th.u h.ồi cá.c loại giấy chứng nh.ận kinh doanh.

+ NNT b.ị thiệt h.ại vật chất do gặp th.iên t.ai, th.ảm h.ọa, dịch B.ệnh, hoả hoạn, t.ai n.ạn b.ất ng.ờ.

+ NNT cung ứng hàng hóa, dịch v.ụ được thanh toá.n trực tiếp bằng nguồn vốn NSNN, b.ao gồm cả nhà thầu phụ được qu.y đ.ịnh trong hợp đồng ký với chủ đ.ầu tư và được chủ đ.ầu tư trực tiếp thanh toá.n nhưng chưa được thanh toá.n.

Theo PLO

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Người đăng tin Khu du lịch “Quỷ Núi” ph.ản c.ảm bị h.ành h.ung

 Người đăng ảnh kèm lời bình luận cho rằng Khu du lịch “Quỷ Núi” ph.ản c.ảm, kh.ông đúng v…