Trang chính Thời sự V.ụ nhà thầu bỏ giá thấp nhất bị loại: Bộ y.êu c.ầu TP.HCM l.àm r.õ lý do

V.ụ nhà thầu bỏ giá thấp nhất bị loại: Bộ y.êu c.ầu TP.HCM l.àm r.õ lý do

14 min read
Comments Off on V.ụ nhà thầu bỏ giá thấp nhất bị loại: Bộ y.êu c.ầu TP.HCM l.àm r.õ lý do
0
469

Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa gửi văn b.ản tới Văn phòng Chính phủ trả lời kiến nghị của các liên danh nhà thầu về gói thầu XL-02 Dự á.n v.ệ s.inh môi Tr.ường TP.HCM.

v.ụ nhà thầu bỏ giá thấp nhất bị loại: Bộ y.êu c.ầu TP.HCM l.àm r.õ lý do - Ảnh 1.

Thi c.ô.ng gói thầu XL-01 – xây dựng tuyến cống b.ao thuộc dự á.n v.ệ s.inh môi Tr.ường TP.HCM – Ảnh: N.ẨN

Đây là gói thầu thiết kế, xây dựng, vận hành Nhà máy x.ử l.ý nước thải Nhiêu l.ộc – Thị Nghè có c.ô.ng suất x.ử l.ý 480.000m3 nước thải/ngày với tổng mức đầu tư 307,3 triệu USD.

Với gói thầu này, tháng 12- 2017, b.an quản lý dự á.n v.ệ s.inh môi Tr.ường TP (IMA) đã mở thầu với sự tham gia của 5 liên danh nhà thầu. Tháng 3-2019, b.an này ký hợp đồng chọn nhà thầu bỏ giá thấp thứ hai trúng thầu là liên danh Acciona – Vinci với giá 240,64 triệu USD.

Ngay sau đó, liên danh Samsung (Hàn Quốc) – Kolon (Hàn Quốc) – TSK (Nhật Bản) – đ.ơn v.ị bỏ giá thấp nhất là 222,8 triệu USD, gửi đ.ơn khiếu nại.

Đối với kiến nghị của liên danh Samsung – Kolon – TSK (về việc xung đột lợi ích giữa liên danh này và đ.ơn v.ị tư vấn), Bộ Kế hoạch và đầu tư nh.ận thấy xung đột lợi ích này xuất phát từ sự thay đổi tư vấn đấu thầu của chủ đ.ầu tư (từ c.ô.ng ty tư vấn CEe.m sang c.ô.ng ty Nippon Koei) sau thời điểm Liên danh Samsumg – Kolon – TSK đã nộp h.ồ s.ơ dự thầu.

Do thay đổi này kh.ô.ng xuất phát từ phía nhà thầu tham dự và x.ảy r.a khi nhà thầu đã nộp h.ồ s.ơ dự thầu nên để bảo đảm tính khá.ch quan, minh bạch, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề ngh.ị UBND TP làm rõ lý do thay đổi đ.ơn vị tư vấn đấu thầu, tác động thay đổi trên đến cá.c nhà thầu tham dự.

Đồng thời, đưa ra giải pháp x.ử l.ý triệt để kh.ô.ng để ả.nh h.ưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà thầu cũng như tuân thủ qui định ph.áp l.uật và qui định của nhà tài trợ.

Đây là dự á.n quan trọng của TP, sử d.ụng vốn v.ay Ng.ân hàng Thế giới (WB), Bộ Kế hoạch – đầu tư đ.ề ngh.ị UBND TP kh.ẩn tr.ương x.e.m x.ét, gi.ải qu.yết triệt để kiến nghị của nhà thầu; đ.ảm b.ảo tuân thủ qui định ph.áp l.uật, c.ô.ng bằng, minh bạch để lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh ngh.iệm th.ực h.iện hiệu quả dự á.n, đồng thời sử d.ụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn v.ay.

Trước đó, b.áo c.áo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề nêu trên, UBND TP cho biết lý do Liên danh nhà thầu Samsung – Kolon – TSK b.ị loại là theo k.ết l.uận của Ng.ân hàng Thế giới (thư ngày 15-2-2019): c.ô.ng ty TSK thuộc liên danh trên có “xung đột lợi ích” với tư vấn đấu thầu của gói thầu là c.ô.ng ty Nippon Koei, cụ thể c.ô.ng ty TSK có nắm giữ c.ổ phần (2,32% – PV) ở đ.ơn vị tư vấn đấu thầu.

Theo UBND TP, từ đ.ơn khiếu nại của liên danh, Cục a.n n.inh kinh tế (Bộ CA) có ý kiến gói thầu XL-02 đã triển kh.ai đấu thầu cạnh tranh quốc tế có sơ tuyển theo hướng dẫn của WB. b.an quản lý dự á.n v.ệ s.inh môi Tr.ường TP đã trao thầu cho liên danh Acciona – Vinci có giá cao hơn liên danh 1 là Samsung – Kolon – TSK 14,76 triệu USD (tương đương 343 tỉ đồng). Lý do theo IMA là có “xung đột lợi ích” như đã nêu.

Tuy nhiên, theo Cục a.n n.inh kinh tế, kết quả chấm thầu trước đó của đ.ơn v.ị tư vấn đấu thầu là c.ô.ng ty tư vấn CEe.m (sau này được thay thế bằng c.ô.ng ty tư vấn Nippon Koei) x.á.c định “kh.ô.ng có xung đột lợi ích”. Vì vậy, việc lựa chọn liên danh trúng thầu gói thầu XL-02 chưa thật sự th.uyết ph.ục, có ng.uy c.ơ thất th.oát hàng trăm tỉ đồng cho Nhà nước do chênh lệch giá trị hợp đồng.

“Chủ đầu tư kh.ô.ng có ý kiến phản hồi và kh.ô.ng đề ngh.ị làm rõ kết luận Ng.ân hàng Thế giới về xung đột lợi ích cho thấy chủ đầu tư chưa thật sự quyết liệt trong việc đấu tranh với Ng.ân hàng Thế giới về kết luận xung đột lợi ích và b.ảo vệ kết quả xét thầu khách quan của đ.ơn vị tư vấn”, Cục a.n n.inh kinh tế nêu rõ.

Cục a.n n.inh kinh tế cho biết thừa ủy quyền của l.ãnh đ.ạo Bộ CA đ.ề ngh.ị UBND TP x.e.m x.ét l.ại kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-02.

Đồng thời, UBND TP cần b.áo c.áo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cá.c đ.ơn v.ị ch.ức n.ăng làm việc với Ng.ân hàng Thế giới về vấn đề “xung đột lợi ích” của liên danh Samsung – Kolon – TSK nhằm trá.nh g.ây th.iệt h.ại kinh tế cho Nhà nước.

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Người đăng tin Khu du lịch “Quỷ Núi” ph.ản c.ảm bị h.ành h.ung

 Người đăng ảnh kèm lời bình luận cho rằng Khu du lịch “Quỷ Núi” ph.ản c.ảm, kh.ông đúng v…